Столична община обявява заповед на кмета на СО за отчуждаване на поземлен имот във връзка с реализацията на обект: „Отчуждаване на ПИ в улица тупик от о.т. 157А до о.т. 1576, кв. 64, м. „в.з. "Симеоново-север", район "Витоша"

 

На основание чл. 25, ал. 3 от ЗОС Столичната община обявява Заповед № СОА23-РД40-89/16.05.2023 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот, находящ се в гр. София, район „Витоша”, по плана на гр. София, във връзка с реализацията на обект: „Отчуждаване на ПИ с идентификатор 68134.2042.2508 в улица тупик от о.т. 157А до о.т. 157Б, кв. 64, м. „в.з. "Симеоново-север“, район „Витоша“.

Заповед № СОА23-РД40-89/16.05.2023 г. на кмета на Столична община

 

30.05.2023