Столична община съобщава за издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в улична регулация и в обхвата на обект: "Отчуждаване на имоти, попадащи в ул. "Подп. Васил Златарев" в участъка от о.т.1А на ул. "Подпоручик Йордан Тодоров" през о.т.140-о.т.139 до о.т.138, между кв. 10 и кв. 17, м. НПЗ "Искър", район "Искър"


СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София, 1000, ул. “Московска” № 33, www.sofia.bg

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в улична регулация и в обхвата на обект: "Отчуждаване на имоти, попадащи в улица "Подп. Васил Златарев" в участъка от о.т.1А на ул. "Подпоручик Йордан Тодоров" през о.т.140-о.т.139 до о.т.138, между кв. 10 и кв. 17, м. НПЗ "Искър", район "Искър", гр. София, а именно:

1. Заповед за отчуждаване № СОА23-РД40-144/03.10.2023 г. на кмета на Столична община, поправена със Заповед № СОА23-РД40-172/08.11.2023 г. на кмета на СО, на поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 07106.1401.45 (незастроен), с площ 286 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 07106.1401.55 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-28/03.04.2012 г. на ИД на АГКК. Съсобствениците Антон Димитров, Иванка Милотинова, Силвия Милотинова, Иво Милотинов, Биляна  Милотинова, Емилия Стоянова и Петя Димитрова не са открити на постоянния и настоящия им адрес.

2. Заповед № СОА23-РД40-174/08.11.2023 г. на кмета на СО, с която е поправена допусната очевидна фактическа грешка в Заповед за отчуждаване № СОА23-РД40-146/03.10.2023 г. на кмета на СО, в частта  на посочения единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), като навсякъде следва да се чете: поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 07106.1401.59 (незастроен), с площ 219 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 07106.1401.58 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-28/03.04.2012 г. на ИД на АГКК. Съсобственикът Ели Малинова не е открита на постоянния и настоящия ѝ адрес.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Искър” за поставяне на определено за целта място в сградата на съответния район.

 

 

 КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:    
                                                            (ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ)

19.01.2024