Столична община съобщава заповеди за отчуждаване относно обект: „Отчуждително производство на ул. "А. Айнщайн", в участъка от ул. "Околовръстен път" северно до безименна улица, обслужваща кв.116, кв.116А, кв.119А-119Б, м. Витоша-ВЕЦ-Симеоново, на север продължението ѝ по безим. ул. до ул. "Проф. С. Ваклинов",относно кв.102А,кв.103,кв.109,кв.110,кв.116, м. ВитошаВЕЦСимеоново

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, 1000, ул. “Московска” № 33, тел. 02/904 14 62, www.sofia.bg

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, във връзка с реализацията на обект: „Отчуждително производство на ул. "Алберт Айнщайн", в участъка от ул. "Околовръстен път" на север до безименна улица, обслужваща кв. 116, кв. 116А, кв. 119А, кв. 119Б, м. "Витоша ВЕЦ Симеоново", както и продължението ѝ по безименна улица на север до ул. "Проф. Станчо Ваклинов", обслужваща кв. 102А, кв. 103, кв. 109, кв. 110, кв. 116, м. "Витоша ВЕЦ Симеоново“, а именно:

Заповед за отчуждаване № СОА23-РД40-189/21.12.2023 г. на кмета на Столична община на поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.905.1131 (незастроен), с площ от 321 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1333 по КККР. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.
Заповед за отчуждаване № СОА23-РД40-190/21.12.2023 г. на кмета на Столична община на поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.905.6894 (незастроен), с площ от 269 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1451 по КККР. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.
Заповед за отчуждаване № СОА23-РД40-194/21.12.2023 г. на кмета на Столична община на поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.905.1168 (застроен), с площ от 15 кв. м, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1415 по КККР. Липсват данни за собственика на отчуждавания имот.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Лозенец” за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
(ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ)

19.01.2024