Столична община обявява З-д № СОА23-РД40-11/17.01.12.2023 г. на кмета на СО за изм. на З-д № СОА22-РД40-156/29.12.2022 г. за отчуждаване в обект:„Реализация на улица, попадаща м/у кв.3, м. „Киноцентъра III“ и кв.25, кв.26 в м. „Киноцентъра III-разширение“, находящи се по ул. „Св. Йоан Богослов“ от о.т.25В-25Б-25А-25-24-23 и по ул. „Равна“ от о.т.23-150-151-152-153, попадащи в кв.3“, р-н "Витоша"

 

На основание чл. 25, ал. 3 от ЗОС Столичната община съобщава за издадена Заповед № СОА23-РД40-11/17.01.2023 г. на кмета на СО за частично изменение (поради установена непълнота при изписване на идентификатора на отчуждаваната сграда) на основание чл. 62, ал. 2 от АПК в Заповед № СОА22-РД40-156/29.12.2022 г. на кмета на СО (изд. по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС) за отчуждаване на поземлени имоти, във връзка обект: „Реализация на улица, попадаща между кв. 3, м. „Киноцентъра III част“ и кв. 25, кв. 26 в м. „Киноцентъра III част – разширение“, находящи се по ул. „Св. Йоан Богослов“ от о.т.25В-25Б-25А-25-24-23, и по ул. „Равна“ от о.т.23-150-151-152-153, попадащи в кв. 3“, район "Витоша".

Заповед № СОА23-РД40-11/17.01.2023  г. на кмета на Столична община

 

20.01.2023