Столична община обявява 7 бр. заповеди на кмета на СО за отчуждаване на поземлени имоти, находящи се в р-н "Витоша", във връзка с обект: „Реализация на улица, попадаща между кв. 3, м. „Киноцентъра III част“ и кв. 25, кв. 26 в м. „Киноцентъра III част-разширение“, находящи се по ул. „Св. Й. Богослов“ от о.т.25В-25Б-25А-25-24-23, и по ул. „Равна“ от о.т.23-150-151-152-153, попадащи в кв. 3“

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост Столичната община обявява 7 броя заповеди на кмета на СО за отчуждаване на поземлени имоти и части от ПИ, находящи се в р-н "Витоша", по плана на гр. София, попадащи в обхвата на обект: „Реализация на улица, попадаща между кв. 3, м. „Киноцентъра III част“ и кв. 25, кв. 26 в м. „Киноцентъра III част – разширение“, находящи се по ул. „Св. Йоан Богослов“ от о.т.25В-25Б-25А-25-24-23, и по ул. „Равна“ от о.т.23-150-151-152-153, попадащи в кв. 3“, район „Витоша”.


Заповед № СОА22-РД40-154/29.12.2022 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА22-РД40-155/29.12.2022 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА22-РД40-156/29.12.2022 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА22-РД40-157/29.12.2022 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА22-РД40-158/29.12.2022 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА22-РД40-159/29.12.2022 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА22-РД40-160/29.12.2022 г. на кмета на Столична община

06.01.2023