Столичната община съобщава за издадена за отчуждаване на част от поземлен имот, във връзка с обект: „Прилагане на улична регулация чрез отчуждаване на част от ПИ 68134.1007.1082, ул. „Асен Йорданов“, попадащ в улица между кв. 50 и кв. 56, м. „Кръстова вада“ и м. „Южен парк IV – част“, до канализационна мрежа и реализация на инвестиционни намерения, район „Триадица“

 

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост Столичната община обявява Заповед № СОА22-РД40-144/10.11.2022  г. на кмета на Столична община за отчуждаване на част от поземлен имот, находящ се в гр. София, район „Триадица“, по плана на гр. София, попадащ в обхвата на обект – публична общинска собственост: „Прилагане на улична регулация чрез отчуждаване на част от ПИ 68134.1007.1082, ул. „Асен Йорданов“, попадащ в улица между кв. 50 и кв. 56, м. „Кръстова вада“ и м. „Южен парк IV – част“, до канализационна мрежа и реализация на инвестиционни намерения, район „Триадица“:


Заповед № СОА22-РД40-144/10.11.2022  г. на кмета на Столична община

16.11.2022