Столичната община обявява издадена заповед на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот във връзка с реализацията на обект: „Отчуждаване на имот 68134.903.112, попадащ в улична регулация о.т. 66=26-о.т. 67-о.т. 108а, кв. 17, м. „НПЗ Хладилника – Витоша“, район „Лозенец“ гр. София


На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост Столичната община обявява Заповед № СОА23-РД40-50/31.03.2023 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот, находящ се в гр. София, район „Лозенец”, попадащ в обхвата на обект: „Отчуждаване на имот 68134.903.112, попадащ в улична регулация о.т. 66=26 - о.т. 67 - о.т. 108а, кв. 17, м. „НПЗ "Хладилника" – "Витоша“, район „Лозенец“ гр. София.

06.04.2023