Столичната община съобщава за издадена заповед на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот във връзка с реализацията на обект: "Довеждаща инфраструктура и локални платна на „Северна скоростна тангента” при пробив бул. „Рожен”, район „Надежда”

 

На основание чл. 25, ал. 3 от ЗОС Столичната община обявява Заповед № СОА23-РД40-49/22.03.2023 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот във връзка с реализацията на обект, находящ се в гр. София, район „Надежда”, по плана на гр. София, попадащ в обхвата на обект: "Довеждаща инфраструктура и локални платна на „Северна скоростна тангента” при пробив бул. „Рожен”, район „Надежда”, гр. София.


Заповед № СОА23-РД40-49/22.03.2023 г. на кмета на Столична община

 

30.03.2023