Столичната община съобщава за издадена заповед на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот във връзка с реализацията на обект: „Отчуждаване на имот 35239.6110.2708 за прилагане на улична регулация – о.т.12 – о.т.11 – о.т.6 – о.т.5 – о.т.7 – о.т.9 – о.т.10, кв. 2, м. „Садина“, район „Панчарево“

 

На основание чл. 25, ал. 3 от ЗОС Столичната община обявява Заповед № СОА23-РД40-48/21.03.2023 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот във връзка с реализацията на обект, находящ се в гр. София, район „Панчарево”, по плана на гр. София, попадащ в обхвата на обект: „Отчуждаване на имот 35239.6110.2708 за прилагане на улична регулация – о.т.12 – о.т.11 – о.т.6 – о.т.5 – о.т.7 – о.т.9 – о.т.10, кв. 2, м. „Садина“, район „Панчарево“.


Заповед № СОА23-РД40-48/21.03.2023 г. на кмета на Столична община

28.03.2023