Столичната община съобщава за издадена заповед на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот във връзка с реализацията на обект: "Част от урегулиран поземлен имот (УПИ) IV – за ОДЗ, кв. 30, по действащ план за регулация на местност ж.к. "Връбница-2", район „Връбница“

На основание чл. 25, ал. 3 от ЗОС Столичната община обявява Заповед № СОА23-РД40-37/08.03.2023 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот във връзка с реализацията на обект, находящ се в гр. София, район „Връбница”, по плана на гр. София, попадащ в обхвата на обект: "Част от урегулиран поземлен имот (УПИ) IV – за ОДЗ, кв. 30 по действащ план за регулация на местност ж.к. "Връбница-2", район „Връбница“, град София.


Заповед № СОА23-РД40-37/08.03.2023 г. на кмета на Столична община

 

14.03.2023