Столичната община съобщава за издадена заповед на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот, находящ се в гр. София, район „Нови Искър“, по плана на гр. София, попадащ в обхвата на обект: „Отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 00357.5359.2260, попадащ в УПИ I-за техническа инфраструктура, КПС, трафопост и озеленяване“, район „Нови Искър“

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост Столичната община обявява Заповед № СОА22-РД40-161/29.12.2022  г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот, находящ се в гр. София, район „Нови Искър“, по плана на гр. София, попадащ в обхвата на обект: „Отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 00357.5359.2260, попадащ в УПИ I-за техническа инфраструктура, КПС, трафопост и озеленяване“, район „Нови Искър“, град София.


Заповед № СОА22-РД40-161/29.12.2022 г. на кмета на Столична община

06.01.2023