Столичната община съобщава за издадена Заповед № СОА22-РД40-138/21.11.2022 г. на кмета на СО за отчуждаване на поземлен имот, във връзка с обект: „Имот с идентификатор 68134.902.671 в обхвата на УПИ I – “за детска градина“, кв. 134, м. „Лозенец – 3 част“, район „Лозенец“

 

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост Столичната община обявява Заповед № СОА22-РД40-138/21.11.2022  г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот, находящ се в гр. София, район „Лозенец“, по плана на гр. София, попадащ в обхвата на обект – публична общинска собственост: „Имот с идентификатор 68134.902.671 в обхвата на УПИ I – “за детска градина“, кв. 134, м. „Лозенец – 3. част“, район „Лозенец“:


Заповед № СОА22-РД40-138/21.11.2022  г. на кмета на Столична община

16.11.2022