Столична община обявява Заповед № СОА22-РД40-152/12.12.2022 г. на кмета на СО за изм. на Заповед № СОА22-РД40-128/23.09.2022 г. за отчуждаване на ПИ, в обект: „Транспортен достъп между ж.к. „Обеля 1“ и ж.к. „Обеля 2“, по улици – от о.т. 69-68-67-66-56-54-53 до о.т. 48; от о.т. 69-70-71 до о.т. 47; от о.т. 47-48-52-51 до о.т. 50; от о.т. 47-46-43-42 до о.т. 41“ поетапно, р-н „Връбница“

На основание чл. 25, ал. 3 от ЗОС Столичната община съобщава за издадена Заповед № СОА22-РД40-152/12.12.2022 г. на кмета на СО за частично изменение на основание чл. 62, ал. 1 от АПК в Заповед № СОА22-РД40-128/23.09.2022 г. на кмета на СО (изд. по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС) за отчуждаване на поземлени имоти, находящи се в гр. София, район „Връбница”, по плана на гр. София, във връзка с реализацията на обект – публична общинска собственост: „Транспортен достъп между ж.к. „Обеля 1“ и ж.к. „Обеля 2“, по улици – от о.т. 69-68-67-66-56-54-53 до о.т. 48; от о.т. 69-70-71 до о.т. 47; от о.т. 47-48-52-51 до о.т. 50; от о.т. 47-46-43-42 до о.т. 41“ – поетапно, район „Връбница“.


Заповед № СОА22-РД40-152/12.12.2022 г. на кмета на Столична община

22.12.2022