Столичната община открива публично оповестен конкурс № 3-СО-2023 г. за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, частна общинска собственост

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

На основание чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 56, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за общинска собственост, чл. 1, т. 6, чл. 4, ал. 4 и ал. 6, чл. 34, ал. 1 във връзка с чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на влязло в сила Решение № 1012 по Протокол № 67, т. 90 от 15.12.2022 г. на Столичен общински съвет, Столична община открива публично оповестен конкурс № 3-СО-2023 г. за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, частна общинска собственост, при следните условия:

1. Предмет на конкурса:

Предмет на настоящия конкурс е учредяване на право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот – частна общинска собственост (АОС № 10218/18.10.2021 г., на Район „Люлин“ – СО, вписан в АВ – Служба по вписванията на 04.02.2022 г., № 4, том ХII, вх. рег. № 5698, имотна партида 771016), представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.4360.976 с площ 2 890 кв. м, за който е отреден УПИ І-26,595, „за администрация, общ. обсл., ЖС, ПГ, ТП и културни дейности“, кв. 2, м. „ж.к. "Люлин-център“ и м. „ж.к. "Люлин-главен център“, ЗА ПОСТРОЯВАНЕ НА СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – за обществено обслужване, жилищно строителство, подземни гаражи, трафопост и за културни дейности, с площ около 10 115,00 кв. м, в съответствие с действащия подробен устройствен план на м. „ж.к. "Люлин-център“ и м. „ж.к. "Люлин-главен център“, параметрите на устройствената зона по ОУП и одобрен РУП, срещу начално обезщетение (минимален процент) не по-малко от 26,00% от общата площ на сградата и при начална конкурсна цена не по-ниска от актуалната пазарна цена, определена от сертифициран оценител и не по-ниска от 1 771 820,00 (един милион седемстотин седемдесет и една хиляди, осемстотин и двадесет) лева без ДДС, представляваща данъчната оценка, определена от д-я „Общински приходи“ по местонахождението на имота.

Забележка: При изготвяне на задължителния съгласно чл. 113, ал. 2 от ЗУТ РУП, за конкретизиране ПУП ще докажат допустимите застроена и разгъната  площ на сградата, предвид това, че съгласно чл. 16в, ал. 2 от ЗУЗСО се допуска превишаване на допустимите плътност и интензивност на застрояване.

2.  Условия на конкурса:

2.1  Заплащането на определената цена на правото на строеж да се извърши чрез обезщетение със самостоятелен обект (административна сграда), в напълно завършен за ползване вид, съгласно техническото задание и одобрения инвестиционен проект, с площ не по-малка от 2 629,90 (две хиляди шестстотин двадесет и девет цяло и деветдесет стотни) кв. м (надземно и подземно застрояване), съответстваща на достигнатия в конкурса процент обезщетение, но не по-малък от 26,00%, чиято пазарна стойност да е не по-ниска от актуалната цена на правото на строеж и не по-ниска от 1 771 820,00 (един милион седемстотин седемдесет и една хиляди, осемстотин и двадесет) лева без ДДС, представляваща данъчната оценка, определена от д-я „Общински приходи“ по местонахождението на имота.

2.2. Участниците в конкурса следва да изготвят идеен проект при спазване на техническото задание и визата за проектиране – част от конкурсната документация.

2.3. Сградата, предмет на настоящия конкурс, да бъде завършена в цялост в следните срокове:

2.3.1. Проектна фаза: Срокът за проектиране е до 7 месеца от датата на възлагане на проектирането и предоставяне на изходни данни, необходими за проектиране, от СО – район „Люлин“ до предаване на проекта.

В посочения срок следва да се изготви инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ по всички части. В срока влиза и изготвянето на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект преди внасяне на проекта за разглеждане от компетентния административен орган.
* В предложения срок не се включва времето за разглеждане на проектите от компетентния административен орган.

2.3.2.  Срок за извършване на строителството: до 36 месеца от сключване на договора за учредяване на право на строеж.
*Срокът приключва с издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация/разрешение за ползване.

2.4. Проектирането и строителството, включително всички административни и данъчни разходи, да се извършат изцяло за сметка на спечелилия конкурса участник (Приемател).

2.5. Строително-монтажните работи да се извършат с висококачествени материали и при използване на съвременни технологични решения.

2.6. Суперфициарът за своя сметка да изготви и съгласува проектна документация и площообразуване на база визата за проектиране и предоставените изходни данни.

2.7. Суперфициарът за своя сметка да изготви да изготви проект за работен устройствен план (РУП).

3. Гаранция за участие в публично оповестения конкурс е в размер на 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева.

4. Място за получаване на конкурсната документация – дирекция „Обществени поръчки и концесии” – ул. „Париж” 3, партерен етаж, стая 4, след представяне на фактура за внесена сума за закупена документация.

5. Конкурсните книжа, на стойност 10 лв. без ДДС, ще се продават до 08.03.2023 г. от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа, в последния ден от месеца от 10:00 до 12:00 часа на ул. “Париж” 3, партер, стая 4, след заплащането им в стая 204 на същия адрес.

6. Срок за подаване на оферти – до 08.03.2023 г. до 17:00 часа.

7. Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 09.03.2023 г. от 14:00 часа на ул. „Париж” № 3, залата на първи етаж.

06.02.2023