Столичната община обявява 7 броя заповеди на кмета на Столичната община за отчуждаване на части от поземлени имоти, находящи се в гр. Банкя, във връзка с реализацията на обект: „Етапно изграждане на ВиК инфраструктура на територията на гр. Банкя по Програма "Околна среда" – 2021 – 2027“

На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост Столичната община обявява 7 броя заповеди на кмета на Столичната община за отчуждаване на части от поземлени имоти, във връзка с реализацията на  обект: „Етапно изграждане на ВиК инфраструктура на територията на гр. Банкя по Програма "Околна среда" – 2021 – 2027“, които са публикувани на основание чл. 25, ал. 3 от ЗОС.

Заповед № СОА22-РД40-145/17.11.2022 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА22-РД40-146/17.11.2022 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА22-РД40-147/17.11.2022 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА22-РД40-148/17.11.2022 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА22-РД40-149/17.11.2022 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА22-РД40-150/17.11.2022 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА22-РД40-151/17.11.2022 г. на кмета на Столична община

30.11.2022