Столичната община обявява 2 бр. заповеди на кмета на СО за отчуждаване на части от поземлени имоти, във връзка с реализацията на обект: “Прилагане на улична регулация чрез отчуждаване на ПИ с идентификатор 68134.1604.6224 и ПИ с идентификатор 68134.1604.2686 от о.т. 13-а-о.т. 13, между кв. 26-а и кв. 3, м. “Дървеница“, р-н “Студентски“, с цел осигуряване на транспортен достъп до УПИ VI-4034“


​​​​На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост Столичната община обявява 2 бр. заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на части от поземлени имоти, във връзка с реализацията на  обект: “Прилагане на улична регулация чрез отчуждаване на ПИ с идентификатор 68134.1604.6224 и ПИ с идентификатор 68134.1604.2686 от о.т. 13-а-о.т. 13, между кв. 26-а и кв. 3, м. “Дървеница“, р-н “Студентски“, с цел осигуряване на транспортен достъп до УПИ VI-4034“.


Заповед № СОА23-РД40-35/23.02.2023 г. на кмета на Столична община
Заповед № СОА23-РД40-36/23.02.2023 г. на кмета на Столична община

09.03.2023