Столичната община обявява предстоящо отчуждаване на поземлен имот – частна собственост, във връзка с реализацията на обект:„Изграждане на улична мрежа и Главен канализационен клон по ул. „Костенски водопад – г” в участъка от бул. „Тодор Каблешков” до ул. „Васил Стефанов”, район „Триадица“

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

собствениците на поземлени имоти, отредени за обект – публична общинска собственост, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план на м. „Манастирски ливади-изток“, одобрен с Решение № 50 по Протокол № 24/30.03.2001 г., предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на улична мрежа и Главен канализационен клон по ул. „Костенски водопад – г”  в участъка от бул. „Тодор Каблешков” до ул. „Васил Стефанов”, район „Триадица", както следва:

1. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1006.2426 (застроен), с площ 478 кв. м, сграда с идентификатор 68134.1006.2426.1, сграда с идентификатор 68134.1006.2426.2, сграда с идентификатор 68134.1006.2426.3 и сграда с идентификатор 68134.1006.2426.4, представляващи реална част от имот с идентификатор 68134.1006.963 по КККР, сума за обезщетение 71 078,60 лв. (седемдесет и една хиляди седемдесет и осем лева и 60 ст.), разпределени, както следва:

- Милчо Милев – 1/4 от 465/1180 ид. ч. – 7 002,45 лв.;

- Десислава Петрова – 1/8 от 465/1180 ид. ч. – 3 501,22 лв.;

- Ирена Владимирова – 1/8 от 465/1180 ид. ч. – 3 501,22 лв.;

- Маргарита Павлова – 1/4 от 465/1180 ид. ч. – 7 002,45 лв.

- Виолетка Георгиева – 1/4 от 465/1180 ид. ч. – 7 002,45 лв.

- Петър Василев – 1/2 от 465/1180 ид. ч. – 14 004,89 лв.;

- Илиян Василев  – 1/2 от 465/1180 ид. ч. – 14 004,90 лв.;

- Маргарита Павлова – 1/2 от 250/1180 ид. ч. – 7 529,51 лв.;

- Виолетка Георгиева – 1/2 от 250/1180 ид. ч. – 7 529,51 лв.

2. Поземлен имот с идентификатор 68134.1006.1735 (незастроен), с площ 437 кв. м по КККР, сума за обезщетение 64 981,90 лв. (шестдесет и четири хиляди деветстотин осемдесет и един лева и 90 ст.). Собственик на имота: неустановен.

3. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1006.2427 (незастроен), с площ 22 кв. м, и поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1006.2428 (незастроен), с площ 385 кв. м, представляващи реална част от имот с идентификатор 68134.1006.956 по КККР, сума за обезщетение 22 893,75 лв. (двадесет и две хиляди осемстотин деветдесет и три лева и 75 ст.). Собственик на имота: спор за собственост между Бояна Караиванова и Николай Толев.

4. Поземлен имот с идентификатор 68134.1006.1535 (незастроен), с площ 208 кв. м по КККР, сума за обезщетение 30 929,60 лв. (тридесет хиляди и деветстотин двадесет и девет лева и 60 ст.). Собственик на имота: „Уникредит Булбанк“ АД.

5. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1006.2432 (незастроен), с площ от 81 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.1006.942 по КККР, сума за обезщетение 12 044,70 лв. (дванадесет хиляди четиридесет и четири лева и 70 ст.). Собственик на имота: неустановен.

6. Поземлен имот с идентификатор 68134.1006.2335 (незастроен), с площ 937 кв. м по КККР, сума за обезщетение 52 704,40 лв. (петдесет и две хиляди седемстотин и четири лева и 40 ст.). Собственик на имота: Манастир „Успение Богородично“ – Софийска епархия.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Триадица“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

22.11.2022