Столичната община обявява предстоящо отчуждаване на поземлен имот – частна собственост, във връзка с реализацията на обект:„Изграждане на отливен канал и канализиционен клон по ул. "Арарат“ в участъка от ул. "Флора Кънева“ до заустването му в р. Драгалевска, район "Лозенец“

 

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София, 1000, ул. “Московска” № 33, www.sofia.bg

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

 

Собствениците на поземлен имот, отреден за обект – публична общинска собственост – „Изграждане на отливен канал и канализиционен клон по ул. ,,Арарат“ в участъка от ул. ,,Флора Кънева“ до заустването му в р. Драгалевска, гр. София, съгласно действащ ЧЗРП за кв. 41, 64, 65-а, 69, 93б и 94, м. ,,Кръстова вада“, одобрен с Решение № 11 по Протокол № 18/13.11.2000 г. на СОС, м. ,,Кръстова вада“ и м. ,,Южен парк“ – IV част, утвърден с Решение № 45 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС и Решение № 147 по Протокол № 40/18.07.2002 г. за поправка на ЯФГ и Решение № 294 по Протокол № 53/17.05.2018 г. за ОФГ, ИПР одобрено със Заповед № РД-09-50-331/04.04.2005 г. на главен архитект на София и ИПР, одобрено със Заповед № РД-09-370/29.09.2006 г. на кмета на район ,,Лозенец“, а именно:

ПИ с идентификатор 68134.904.3588 (незастроен), с площ 950 кв. м, по КККР, сума за обезщетение – 171 190,00 (сто седемдесет и една хиляди сто и деветдесет) лева, разпределена на собствениците, както следва:

Валентина  Денчева – 1/6 ид.ч. – 28 531,67 лв.;
Миглена  Нушева – 1/12 ид.ч. – 14 265,83 лв.;
Милка  Карамфилович-Христова – 1/12 ид.ч. – 14 265,83 лв.;
Атанас Михайлов – 1/24 ид.ч. – 7 132,92 лв.;
Марислав Михайлов – 1/24 ид.ч. – 7 132,92 лв.;
Цветана Петрова – 1/36 ид.ч. – 4 755,28 лв.;
Камен Петров – 1/36 ид.ч. – 4 755,28 лв;
Славка Бакърджиева – 1/36 ид.ч. – 4 755,28 лв.;
Димитър Димитров – 1/12 ид.ч. – 14 265,83 лв.;
Владимир Димитров – 1/12 ид.ч. – 14 265,83 лв.;
Ирена Петрова – 1/24 ид.ч. – 7 132, 92 лв.;
Емилия Петрова – 1/24 ид. ч. – 7 132,92 лв.;
Красимир Петров – 1/24 ид. ч. – 7 132,92 лв.;
Наследници на Даниела Бояджиева– 1/24 ид. ч. – 7 132,92 лв.;
Мирослава  Николова – 1/18 ид.ч. – 9 510,56 лв.;
Красимира Пеевска – 1/18 ид.ч. – 9 510,56 лв.;
Мария Петелова – 1/36 ид.ч. – 4 755,28 лв.;
Славка Петрова – 1/36 ид.ч. – 4 755,28 лв.                     
       

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Лозенец”, за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

16.11.2022