Столичната община обявява предстояща процедура по отчуждаване на недвижим имот във връзка с реализацията на обект: “Изграждане на ул. „Народно хоро от о.т. 205 до о.т. 114”, район „Овча купел“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София – 1000, ул. "Московска”, № 33, www.sofia.bg

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 


На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот, във връзка с реализацията на обект: "Изграждане на ул. "Народно хоро" от о.т. 205 до о.т. 114”, район "Овча купел", а именно:

Заповед № СОА22-РД40-131/07.Ю.2022 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.4337.541 (незастроен), с площ 36 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.4337.928 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-51/15.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК. Липсват данни за собственика на отчуждения имот.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник", да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Овча купел" за поставяне на определено за целта място в сградата на района.


КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

23.12.2022