Столичната община обявява втора сесия за прием на проекти по Направление 7 "Мобилност" на Столичната програма "Култура"

В изпълнение на Решение № 663 по Протокол № 80/13.07.2023 г. на Столичния общински съвет Столичната община обявява Втора сесия за прием на проекти по Направление 7 "Мобилност" на Столична програма "Култура"

Срок за подаване на проектни предложения: 15 април – 15 май 2024 г., включително, като събитията следва да се реализират не по-рано от 1 юли 2024 г.

Проектните предложения се подават по електронен път на сайта на Столичната програма „Култура“ – https://kultura.sofia.bg/. Не се приемат документи, подадени на хартиен носител в дирекция „Култура” на Столична община, изпратени по поща или имейл.

Направление „Мобилност”:

През 2024 г. направлението подкрепя само външна мобилност. Подкрепя се една мобилност (едно пътуване) на културен оператор (организация) или физическо лице от и до държави от цял свят.

Приоритетно се разглеждат проекти, в които се доказва работа в международна мрежа, както и проекти, които допринасят за културния облик на София и утвърждават столицата ни като културна дестинация.

Целта на мобилността може да бъде:

  • участие във фестивали, събития и инициативи в чужбина (външна мобилност) при съответната целева обосновка. Приоритет имат пътувания от и до държави в Европейския съюз и държавите, включени в Съвета на Европа;
  • провеждане на инициативи, които представят тяхната дейност с цел интернационализация;
  • реализиране на международни резидентски и образователни програми;
  • изграждане на партньорски мрежи, разширяване на професионалните контакти и насърчаване на съвместни проекти с партньори от други държави;
  • разширяване и активиране на публиките.

Направлението осигурява подкрепа за разходите за транспорт или за настаняване на участници, представени с актуални оферти.

Други разходи, свързани с пътуването или организацията му, освен посочените, не са допустими.

Участниците сами избират дали да кандидатстват за покриване на разходи по транспорт или за покриване на разходи по настаняване.

 

15.04.2024