Покана за подбор на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027

ПрессъобщениеИндикативният бюджет за Столичната община е  85 031 875 лева.
Основната цел на процедурата е насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично развитие, култура, природното наследство, устойчивия туризъм и сигурността в градските райони.

Съгласно указанията за канидатстване на управляващия орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г. допустими бенефициенти могат да бъдат държавни органи, областни администрации, общински власти, представители на гражданското общество, представители на бизнеса, научната и академична общност, сдружения на собственици на сгради, лечебни заведения в партньорство с Министерството на здравеопазването или Столичната община, културни институти и други организации от публичния сектор.

Допустимите дейности са свързани с инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност, енергийна ефективност на жилищни и нежилищни сгради, устойчива мобилност, пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност, зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства, образователна инфраструктура, здравна инфраструктура, социална инфраструктура, жилищно настаняване, култура, спорт и туризъм.

Пълният пакет документи за кандидатстване, както и детайлна информация за допустимите дейности, са публикувани на следнитe адреси: https://bgregio.eu/wps/portal/operativna-programa/home/news/ukazaniq-kandidatstvane-prioritet-1-prr-05.03.24, както и на страницата на Столичната община: https://www.sofia.bg/prr-prioritet1

Важно! Вашите проектни идеи следва да отговарят на целите, заложени в Програма за София (https://sofiaplan.bg/portfolio/programofsofia/) и подавани до Звено за подбор на проектни идеи на Столичната община на е-поща projects@sofia.bg.
При необходимост от допълнителна информация или разяснения може да изпращате своите въпроси на е-поща: info.projects@sofia.bg
Крайният срок за подаване на проектни идеи е 09.05.2024 година.

​​​​​​

13.03.2024