Столичната община открива публично оповестен конкурс № 5-СО-2023 г. за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, находящ се в район „Надежда“, за построяване на жилищна сграда

 

ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

На основание чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 56, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за общинска собственост, чл. 1, т. 6, чл. 4, ал. 4 и ал. 6, чл. 34, ал. 1 във връзка с чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, в изпълнение на влязло в сила Решение № 29 по Протокол № 45, т. 30 от 13.01.2022 г. на Столичен общински съвет, Столична община открива публично оповестен конкурс № 5-СО-2023 г. за учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот, частна общинска собственост, при следните условия:

1. Предмет на конкурса:
Предмет на настоящия конкурс е учредяване право на строеж, възмездно и безсрочно, върху недвижим имот – частна общинска собственост (АЧОС № 1975/12.11.2012 г., вписан в Служба по вписванията на 14.12.2012 г. с вх. рег. № 57752, том CXXXVIII, № 114, имотна партида 248459), представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.1383.605, с площ 567 кв. м, за който е отреден УПИ XI-605, кв. 84а, местност „Надежда 2а и 2б“, бул. „Ломско шосе“ № 72 – 74, район „Надежда“, съгласно действащ ПУП-ПРЗ, одобрен с Решение № 409 по Протокол № 43/18.07.2013 г. на Столичен общински съвет и РУП, одобрен със Заповед № РНД17-РА50-14/21.03.2017 г. на гл. архитект на район „Надежда“, за построяване на жилищна сграда с надземна застроена площ около 340,20 кв. м (РЗП около 1 984,50 кв. м) и сутерен с не по-малко от 340,20 кв. м, или обща РЗП около 2 324,70 кв. м. Начално обезщетение в размер не по-малко от 24,22% от общата разгъната надземна и подземна застроена площ на бъдещата сграда, което представлява еквивалент на пазарната оценка, определена от сертифициран оценител, в размер на 530 748 (петстотин и тридесет хиляди седемстотин четиридесет и осем) лева, без ДДС, и чиято пазарна стойност да не е по-ниска от данъчната оценка.

2. Условия на конкурса:
2.1. Заплащането на цената на правото на строеж да се извърши чрез изграждане и предоставяне в собственост на Столична община на самостоятелни обекти (жилища и прилежащи към тях паркоместа и/или гаражи) в новопостроената и завършена в цялост жилищна сграда, като за имотите общинска собственост за обезщетение степента на завършеност да бъде на етап „до ключ“, в УПИ XI-605, кв. 84а, местност „Надежда 2а и 2б“, съгласно одобрен архитектурен проект, с обща площ на обектите не по-малко от 563,04 кв. м (надземно – не по-малко от 480,65 кв. м, и подземно – не по-малко от 82,40 кв. м), равняваща се на база на предложен пазарен процент обезщетение от сертифициран оценител в размер на 24,22% от общото РЗП на бъдещата сграда.
2.2. Проектирането и строителството, включително всички административни и данъчни разходи, да се извършат изцяло за сметка на спечелилия конкурса участник (Приемател).
2.3. Сградата, предмет на настоящия конкурс да бъде завършена в цялост в следните срокове:
​​​​​​​2.3.1. Проектна фаза – проектът да бъде разработен съгласно схематични/идейни проектни решения, неразделна част от офертата на участника. Срок за проектиране до 6 месеца, като той започва да тече от датата на предоставяне на изходни данни, необходими за проектиране, от СО – район „Надежда“, като това се удостоверява с двустранен приемно-предавателен протокол и включва следните по-долу описани етапи.
В посочения срок следва да се изготви идеен и технически проект по всички части. В срока влиза и изготвянето на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект преди внасяне на проекта за разглеждане от компетентния административен орган.
* В предложения срок не се включва времето за разглеждане на проектите от компетентния административен орган.
2.3.2. В срок до 2 месеца от предоставяне на изходни данни да бъдат разработени и прецизирани разпределения, фасади и разрези по част Архитектура, Конструктивни схеми/решения по част Строителна конструкция, както и част Геодезия, Озеленяване и доказано паркиране за имота в Мащаб 1:100, които Суперфициарът да предаде на Възложителя за съгласуване преди финализиране на проектната разработка в идейна фаза (Идеен проект). Всички предложения трябва да отговарят на нормативните изисквания и действащото градоустройство.
​​​​​​​2.3.3. Срок за извършване на строителството: до 36 (тридесет и шест) месеца от влизането в сила на разрешението за строеж.
* Срокът за завършване на обекта до приключване на строителството с образец 15 да не е повече от три години от влизането в сила на разрешението за строеж.
​​​​​​​2.4. Суперфициарът за своя сметка да изготви и съгласува идеен проект по всички необходими части и площообразуване на база визата за проектиране и предоставените изходни данни.
​​​​​​​2.5. Суперфициарът за своя сметка да построи сградата съгласно одобрения инвестиционен проект и в степен на завършеност по Българския държавен стандарт (БДС).
​​​​​​​Забележка: В случай на невъзможност някой от самостоятелните обекти да се проектира с площта, съобразно достигнатия в конкурса процент обезщетение, разликата до 5 кв. м е за сметка на ПРИЕМАТЕЛЯ.

3. Гаранция за участие в публично оповестения конкурс е в размер на 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева.

4. Място за получаване на конкурсната документация – дирекция „Обществени поръчки и концесии” – ул. „Париж” 3, партерен етаж, стая 4, след представяне на фактура за внесена сума за закупена документация.

5. Конкурсните книжа, на стойност 10 лв. без ДДС, ще се продават до 14.03.2023 г. от 10:00 до 12:00 часа и от 14;00 до 16:00 часа, в последния ден от месеца от 10:00 до 12:00 часа на ул. “Париж” 3, партер, стая 4, след заплащането им в стая 204 на същия адрес.

6. Срок за подаване на оферти – до 14.03.2023 г. до 17:00 часа.

7. Публично оповестеният конкурс ще се проведе на 15.03.2023 г. от 14:00 часа на ул. „Париж” № 3, залата на първи етаж.

 

КМЕТ НА СО: ......................
   /Йорданка Фандъкова/

10.02.2023