Столичен инспекторат към Столична община обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността "старши юрисконсулт" в сектор "Правно обслужване" – 1 работно място


СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОБЯВЯВА
ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ
 НА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ“
В СЕКТОР „ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ“
1 РАБОТНО МЯСТО

Описание на длъжността:
- Изготвя правни становища по постъпили молби, жалби, сигнали и предложения;
- Участва в изготвянето на проекти на договори, по които Столичен инспекторат е страна, и при необходимост съгласува за законосъобразност проекти на договори, заповеди и други актове и документи, свързани с дейността на Столичен инспекторат;
- Подготвя заповеди в изпълнение на разпореждания на директора на Столичен инспекторат;
- Осъществява контрол за законосъобразност на актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения;
- Осигурява и осъществява процесуално представителство на Столичен инспекторат пред правораздавателните органи по съдебни дела.

Изисквания за заемане на длъжността:
- завършено висше образование;
- минимално изискуема образователно-квалификационна степен „магистър“; ако дипломата е издадена от висше учебно заведение в чужбина, тя трябва да е призната в РБ;
- област на завършено висше образование – Социални, стопански и правни науки; професионално направление – Право;
- придобита юридическа правоспособност;
- професионален опит – 2 (две) години.

Допълнителни изисквания за длъжността са:
- Да познава Закон за местното самоуправление и местната администрация; Административнопроцесуален кодекс; Граждански процесуален кодекс; Закон за административните нарушения и наказания; Закон за обществените поръчки; Закон за задълженията и договорите; Закон за устройство на територията и Наредбите, приети от Столичен общински съвет;
- добри умения за работа с компютър:
- правно-информационни системи;
- MS Office;
- "Акстър офис“;
- спазване на работната дисциплина;
- лоялност и дискретност към институцията.

Длъжността е определена за заемане по трудово правоотношение, чрез сключване на трудов договор, съгласно Кодекса на труда.
Основна месечна заплата в размер от 933 лв. до 3600 лв.

Информация за начина на определяне на размера на основната заплата за длъжността:
При определяне на основната месечна заплата на спечелилия кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите в СИ към СО.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Писмено заявление за участие в подбора (по образец);
2. Автобиография (по образец);
3. Копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага (отнася се за дипломи, издадени след 01.01.2012 г., като кандидатът следва да се е уверил, че дипломата му фигурира в съответния регистър). В случай че дипломата за завършено висше образование е издадена преди 01.01.2012 г., се изисква представяне на копие;
4. Копие на документ, удостоверяващ юридическа правоспособност;
5. Копие на документ, удостоверяващ компютърна грамотност (при наличие на такъв);
6. Копие на документ, удостоверяващ владеенето на чужд език (при наличие на такъв).
7. Копия на документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит.

Копия от документите се представят в цялост.
Данните, предоставени с кандидатурата за определена позиция, ще бъдат обработвани само за конкретната позиция въз основа на съгласието на кандидата, демонстрирано чрез подаване на кандидатура, съгласно изискванията на Общия регламент (ЕС)2016/679 за защита на личните данни.
Подборът на кандидатите се извършва на три етапа: подбор по документи, провеждане на два теста и интервю. Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени за провеждане на тестове и интервю. В тестовете се проверяват познанията на кандидатите по Правилника за организацията и дейността на Столичен инспекторат към Столична община и наредбите, по които работи Столичен инспекторат, също както и компютърните им умения. Повече информация за Столичен инспекторат кандидатите могат да намерят на: https://inspectorat-so.org/
Кандидатите, които издържат успешно и двата теста, се явяват на интервю за преценка на професионалните качества, необходими за заемане на длъжността.
Кандидатите подават лично документите всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа, на адрес: гр. София, ул. „Париж" № 5, в деловодството на Столичен инспекторат към Столична община или на електронната поща: inspectorat@inspectorat-so.org, като в този случай заявлението следва да бъде подписано от кандидата с личен електронен подпис.
Срокът за подаване на документите е от 02.04.2024 г. до 11.04.2024 г. включително.

Ще се регистрират само заявления, към които са приложени всички необходими документи. Заявления след изтичане на крайния срок няма да бъдат регистрирани.
Списъкът на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, мястото и часът на провеждане на тестовете и интервюто ще бъдат публикувани на страницата на Столичен инспекторат и обявени на информационното табло на Столичен инспекторат към Столична община: гр. София, ул. „Париж" № 5.

02.04.2024