Столична община изменя Заповед СОА23-РД40-201/21.12.2023 със Заповед СОА24-РД40-7/17.02.2024 и Заповед СОА23-РД40-202/21.12.2023 със Заповед СОА24-РД40-8/17.02.2024 – отчуждаване на ПИ за обект:„Отчуждително производство на ул. "А. Айнщайн", от ул. "Околовр. път" на север до безим. ул., м."Витоша-ВЕЦ-Симеоново" и продължението ѝ по безим. ул. на север до ул. "Проф. С. Ваклинов", р-н "Лозенец"

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) Столичната община (СО) обявява Заповед № СОА24-РД40-7/17.02.2024 г. на кмета на СО за изменение на Заповед № СОА23-РД40-201/21.12.2023 г. и Заповед № СОА24-РД40-8/17.02.2024 за изменение на Заповед № СОА23-РД40-202/21.12.2023 г. за отчуждаване на поземлени имоти, находящи се в гр. София, район „Лозенец”, попадащи в обхвата на обект: „Отчуждително производство на ул. "Алберт Айнщайн", в участъка от ул. "Околовръстен път" на север до безименна улица, обслужваща кв. 116, кв. 116А, кв. 119А, кв. 119Б, м. "Витоша ВЕЦ Симеоново", както и продължението ѝ по безименна улица на север до ул. "Проф. Станчо Ваклинов", обслужваща кв. 102А, кв. 103, кв. 109, кв. 110, кв. 116, м. "Витоша ВЕЦ Симеоново".

Заповед № СОА24-РД40-7/17.02.2024 г. на кмета на Столичната община
Заповед № СОА24-РД40-8/17.02.2024 г. на кмета на Столичната община

05.03.2024