Решение № 586 по Протокол № 79 от 29.06.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица, находяща се в м. „Малинова долина“, Район „Студентски“ с името „доц. д-р Димитър Трифонов“


С Решение № 586 по Протокол № 79 от 29.06.2023 г. на Столичния общински съвет се именува безименна улица с обхват на уличната регулация от О.Т.233 - О.Т.236 - О.Т.239 - О.Т.240 - О.Т.241- О.Т.242 - О.Т.243 - О.Т.244 - О.Т.246 - О.Т.248 - О.Т.249 - О.Т.252, попадаща в обхвата на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на м. „Малинова долина части: 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та“ с името „доц. д-р Димитър Трифонов“. 

10.07.2023