Столична община – район „Студентски“ уведомява за издадена Заповед № РСТ23-РД09-291/25.10.2023 г. на кмета на район „Студентски” за отмяна на Заповед №РСТ23-РД09-268

ОБЯВЛЕНИЕ
CO – РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“

 


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 20, ал. 5 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), Столична община (CO) – район „Студентски“, ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РСТ23-РД09-291/25.10.2023 г. на кмета на район „Студентски” за отмяна на заповед за провеждане на обществено обсъждане на следния проект, попадащ на територията на район „Студентски“:
Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за peгулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ I „ЗА ОБРАЗОВАНИЕ – ОБЩЕСТВЕНООБСЛУЖВАЩИ ФУНКЦИИ НА ВУЗ”, кв. 120, ПИ с идентификатор 68134.1605.2633 за образуване на нов УПИ IX-2633 „за ЖС“, проектиран по имотни граници на поземлен имот с идентификатор: 68134.1605.2633 от кадастрална карта с лице 16,18 м между о.т. 386 и о.т. 390 а – ул. „Сашо Костов“, и с лице от 25,73 м между новообразувани о.т. 390 б и 390 в. Площта на новопроектираното УПИ IX-2633 „за ЖС“ е 286 кв. м.
​​​​​​
Петко Горанов
Кмет на СО – район "Студентски"Заповед № РСТ23-РД09-291/06.10.2023 г. на кмета на район „Студентски”

27.10.2023