Район „Надежда” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на поземлен имот /терен/ - публична общинска собственост на територията на район „Надежда”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА  РАЙОН „ НАДЕЖДА”   
гр.София -1220, ул.„Кирил Дрангов”№ 55, тел. 02/495-11-40, факс: 02/837-64-65
www.so-nadejda.com; е-mail: info@so- nadejda.com

1. Открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на поземлен имот /терен/ - публична общинска собственост на територията на район „Надежда” за разполагане на премествами обекти, съгласно одобрени схеми от Гл. архитект на Столична община,  на основание  чл.14, ал.7 във връзка с ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.13, ал.1 и ал.4  от Наредбата за общинската собственост, чл.30 ал.1 и чл.31, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси  на СОС, чл.30 ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламите, информационните и монументално-декоративните елементи и  за рекламната дейност на територията на СО  и във връзка със заповед №СОА22-РД09-2549/25.11.2022г. на Кмета на Столична община, както следва:
1.Схема  №40  за поставяне на  3 броя преместваеми обекти район „Надежда“ ж.к. Надежда -2  част,  имот с идентификатор 68134.1382.2031, АОС 2142/ 04.03.2014г. както следва:
1.1. Терен № 1 –  6 кв.м. за поставяне на  павилион по  типов проект със специфично конкурсно условие на преместваемият обект – за търговска дейност –  нехранителни стоки.
-Начална конкурсна месечна  наемна цена -9,00 лв. на кв.м. – 54,00 /петдесет и четири /лв.  без ДДС.
1.2. Терен № 2 –  6 кв.м. за поставяне на  павилион по  типов проект със специфично конкурсно условие на преместваемият обект – за  търговска дейност- нехранителни стоки.
-Начална конкурсна месечна  наемна цена -9,00 лв. на кв.м. – 54,00 /петдесет и четири /лв.  без ДДС.
1.3. Терен № 3 –  6 кв.м. за поставяне на  павилион по  типов проект със специфично конкурсно условие на преместваемият обект  - за  търговска дейност- хранителни пакетирани стоки.
-Начална конкурсна месечна  наемна цена -9,00 лв. на кв.м. – 54,00 /петдесет и четири /лв.  без ДДС.
2.Място за закупуване на конкурсната документация - СО- район "Надежда", гр. София ул."Кирил Дрангов”,№55, стая 101 от 08,30 до 17,00 ч. от 01.02.2023г. до 02.03.2023г. /включително/.
3.Цена на конкурсната документация   е 96,00/деветдесет и шест/ лева с включено ДДС.
4. Гаранция за участие в конкурса – 200,00/двеста/ лева.
5.Конкурсни документи се подават в сградата на СО район „Надежда“ ул. „Кирил Дрангов“ № 55, етаж 1 – фронт офис, срок за подаване от 01.02.2023г. до 02.03.2023г. /включително/ от 08,30 ч. до 17,00 ч.
6.Обявата за конкурса е публикувана  в електронната  страница на СО, сайта на район „Надежда“, информационното табло в сградата на район „Надежда“  ул. „Кирил Дрангов“ № 55 – 1 етаж и в един национален ежедневник.
7. Оглед на общинският имот може да бъде извършен всеки работен ден от 01.02.2023 г. до 02.03.2023 г. /включително/ от 08,30 ч. до 17,00 ч.
8.Конкурсът ще се проведе на 06.03.2023г. от 10,00 часа в сградата на СО район „Надежда“ , ул. „Кирил Дрангов“ № 55 етаж 3 – заседателна зала.
9. В случай, че в първоначално обявения срок  не постъпят оферти или е постъпила само  една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15  дни.
За информация : 02 495 11 39,60- РКТД

 

01.02.2023