Район „Младост” обявява конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел “Правно обслужване и човешки ресурси”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „МЛАДОСТ“    
   София 1712, ул.”Свето Преображение” №1;  тел. 02/ 9067600; факс: 02/ 8772038, e-mail office@mladost.bg

ОБЯВА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - район „МЛАДОСТ”, с адрес: гр. София, ж.к.”Младост”-3, ул. „Св.Преображение” № 1, на основание чл. 14 от НПКПМДС и Заповед № РМЛ23-РД09-495/14.08.2023 г. на кмета на район „Младост”

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

1. За длъжността: „старши експерт“ в отдел “Правно обслужване и човешки ресурси”

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста:
- образователно-квалификационна степен: бакалавър;
- професионална област: социални, стопански и правни науки;
- професионален опит: една година и/или V младши ранг;
Конкурсът ще се проведе чрез:
•    тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
•    интервю.

3. Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:
- Изготвя документи и организира процедурите свързани с трудовите и служебни правоотношения в район “Младост” .
- Разработва и предлага за одобрение поименни и длъжностни щатни разписания по основния щат и допълнителните дейности в района.
- Изготвя документите по сключване, промяна и прекратяване на трудовите и служебни правоотношения в съответствие с трудовото законодателство и заповедите на ръководителя.
- Организира дейността по подбора на нови служители за всички длъжности в района и следи за минималните изисквания за заемане на съответните длъжности.
- Участва в организирането и провеждането на конкурси за държавни служители в администрацията.
Район „Младост“ е един от 24-те административни района на Столичната община. Той обхваща големия софийски жилищен комплекс „Младост“, квартал "Горубляне", ж.к. "Полигона" и 2 основни промишлени зони – научно-производствена зона „Изток“ и научно-производствена зона „Горубляне“.
Минимален размер на основна работна заплата за длъжността: 780 лв.

4. Документи за участие в конкурсната процедура:
4.1. Заявление по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от На-редбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на  държавни служители;
 4.2. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДС.
4.3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.
4.4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.

5. Адрес и електронна поща за подаване на документите:
Деловодството на район “Младост”:  ул. “Свето Преображение” № 1, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч..  Документите могат да се подават и по електронен път, подписани с електронен подпис на кандидата на имейл: office@mladost.bg;
Краен срок за подаване на документи: четиринадесет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса.

6. Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:
 -   електронна страница на район ”Младост”.
        
                               

ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО
КМЕТ  НА РАЙОН “МЛАДОСТ”:
                                   арх. СТЕФАН СТЕФАНОВ

 

 

16.08.2023