Район „Младост“ обявява конкурс за длъжността "финансов контрольор"

ОБЯВА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „МЛАДОСТ”, с адрес: гр. София, ж.к. ”Младост-3”, ул. „Св. Преображение” № 1, на основание чл. 14 от НПКПМДС и Заповед № РМЛ24-РД09-125/27.02.2024 г. на кмета на район „Младост”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността: "финансов  контрольор"
 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
• образователно-квалификационна степен – "магистър";
• професионална област – Социални, стопански и правни науки;
• професионален опит – 2 години и/или IV младши ранг.

Конкурсът ще се проведе чрез:
тест за проверка на познанията от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
интервю за установяване на степента на притежаваните от кандидата професионални и делови качества, необходими за изпълнението на длъжността.

Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:
Финансовият контрольор в СО – район „Младост“:
Извършва предварителен контрол по законосъобразността на всички документи и действия, свързани с цялостната дейност на общинската администрация. Същият се осъществява чрез проверка на документи и действия, с поемане на задължения от СО – район „Младост“.
Основни дейности, подлежащи на предварителен контрол за законосъобразност, са:
• Процедури за възлагане на обществени поръчки чрез извършване на проверка на проведена процедура и нейните етапи, участници, актове, задълженията, които ще бъдат поети със сключването на договора и други;
• Придобиване на активи и услуги;
• Командировки в страната и чужбина;
• Провеждане на конкурси за назначаване на служители;
• Други решения, от които се пораждат права, респективно задължения за общинската администрация и/или нейните служители.
Район „Младост“ е един от 24-те административни района на Столичната община. Той обхваща големия софийски жилищен комплекс „Младост“, квартал "Горубляне", ж.к. "Полигона" и 2 основни промишлени зони – научно-производствена зона „Изток“ и научно-производствена зона „Горубляне“.
Минимален размер на основна работна заплата за длъжността: 933 лв.

Документи за участие в конкурсната процедура:
1. Заявление по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на  държавни служители);
2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл.;
3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.
4. Копия на документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.

Адрес и електронна поща за подаване на документите:
Деловодството на район “Младост”: ул. “Свето Преображение” № 1, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч. Документите могат да се подават и по електронен път, подписани с електронен подпис на кандидата, на имейл: office@mladost.bg
Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса.

Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:
Електронната страница на район ”Младост”.

                                             
ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО
КМЕТ НА СО – РАЙОН “МЛАДОСТ”:
Инж. ИВАЙЛО КУКУРИН

29.02.2024