Район „Младост” обявява конкурс за длъжността "главен експерт" в отдел “Устройство на територията и кадастър”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ“    
София, 1712, ул. ”Свето Преображение” № 1; тел. 02/9067600; факс: 02/ 8772038, e-mail office@mladost.bg

ОБЯВА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – район „Младост”, с адрес: гр. София, ж.к. ”Младост-3", ул. „Св. Преображение” № 1, на основание чл. 14 от НПКПМДС и Заповед № РМЛ24-РД09-148/11.03.2024 г. на кмета на район „Младост”

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

За длъжността: "главен експерт" в отдел “Устройство на територията и кадастър”:
                     
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжноста:
● Образователно-квалификационна степен – "бакалавър";
● Професионална област – Архитектура, строителство и геодезия;
● Професионален опит – 2 години и/или IV младши ранг.

Конкурсът ще се проведе чрез:
● тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
● интервю.

Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:
- Законосъобразно издаване на документи по устройството на територията и изграждане на благоприятна и естетизирана околна среда в интерес на обществото;
- Проверява съответствието на строежите с издадените строителни книжа и установява прилагането на ПУП по отношение на застрояването, което се удостоверявава с подписване на Протокол обр. 3;
- Процедира преписки за издаване на удостоверения по чл. 13, ал. 4 и 5 от ППЗСПЗЗ;
- Проверява съответствието на част „Геодезия” на инвестиционните проекти със съществените изисквания на закона;
- Процедира преписки за въвод във владение на имоти, попадащи в строителните граници;
- Процедира преписки за допускане изработването на проекти за изменение на ПУП, когато одобряването им е в правомощията на главния архитект на района;
- Процедира преписки за съобщаване и одобряване на проекти за изменение на ПУП, когато е в правомощията на главния архитект на района;
- Процедира преписки и изготвя заповеди по чл. 16 от ЗУТ;
- Участва в организирането и провеждането на обществени обсъждания на проекти за устройствени планове;
- Прави справки по регулационните и застроителни планове;
- Съобщава проекти за ПУП и заповеди, издадени от главния архитект на Столична община;
- Участва в поддържане на архив на подробните устройствени планове и техните изменения.
Район „Младост“ е един от 24-те административни района на Столичната община. Той обхваща големия софийски жилищен комплекс „Младост“, квартал "Горубляне", ж.к. "Полигона" и 2 основни промишлени зони – научнопроизводствена зона „Изток“ и научнопроизводствена зона „Горубляне“.
Минимален размер на основна работна заплата за длъжността: 933 лв.

Документи за участие в конкурсната процедура:
1. Заявление по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на  държавните служители);
2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл.
3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.
4. Копия от документи, удостоверяващи придобития професионален опит или ранг.

Адрес и електронна поща за подаване на документите:
Деловодството на район “Младост”: ул. “Свето Преображение” № 1, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 ч. Документите могат да се подават и по електронен път, подписани с електронен подпис на кандидата, на имейл: office@mladost.bg
Краен срок за подаване на документи: десет дни след датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса.

Общодостъпно място, където ще бъдат обявени списъците или други съобщения във връзка с конкурса:
Електронната страница на район ”Младост”.

​​​​​​​
                                            
ОРГАН ПО НАЗНАЧАВАНЕТО
КМЕТ НА СО – РАЙОН “МЛАДОСТ”:
/инж. ИВАЙЛО КУКУРИН/

21.03.2024