Район „Люлин“ обявява обществено обсъждане на искане за застрояване в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.4362.1506 по КККР, СО – район „Люлин“, с открити обекти за спортни дейности и фотоволтаична инсталация

О Б Я В Л Е Н И Е

СО – РАЙОН „ЛЮЛИН"

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


В изпълнение на чл. 55 и § 5, т. 68 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 12, т. 1 и т. 3 и чл. 5, ал. 4 от Закона за устройство и застрояването на Столична община (ЗУЗСО) във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 3 и чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на СОС, изм. и доп. – Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г.), Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РЛН23-РД09-253/05.07.2023 г.
на кмета на СО – район „Люлин“ за провеждане на обществено обсъждане на искане за застрояване в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.4362.1506 по КККР, СО – район „Люлин“, с открити обекти за спортни дейности и фотоволтаична инсталация.
Представянето на проекта да се проведе на 13.07.2023г. от 17:00 ч. в заседателната зала на 2-ри етаж в СО – район „Люлин“, на адрес: Бул. „Захари Стоянов“ № 15, ж.к. "Люлин 3".
В срок до 17:00 ч. на 20.07.2023 г. могат да се подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, които да са адресирани до Кмета на район „Люлин“. Становищата се подават в деловодството на район „Люлин“ – гр. София, бул. „Захари Стоянов“ № 15, или електронно – до lyulin@sofia.bg – със задължително посочване на имена и данни за контакт на подателя. Становища, постъпили след определения срок, не се разглеждат.
Проектът е изложен в сградата на район „Люлин“, бул. „Захари Стоянов“ № 15, ж.к. "Люлин 3", бл. 327, вх. В, в отдел УТКР, ет. 4, ап. 10, стая 23.
Разяснения по проекта и преглед от заинтересуваните лица може да се осъществи в срока за изготвяне на писмените становища след предварителна заявка при арх. Мая Добрикова на тел. 02/9237-239, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч., и при арх. Яна Колева на тел. 02/9237-208, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.
На 24.07.2023 г. от 17:00 ч., съгласно чл. 24 на НРНПОО, да се проведе заключителна обществена дискусия в заседателната зала на 2-ри етаж в СО – район „Люлин“, на адрес: Бул. „Захари Стоянов” № 15, ж.к. "Люлин 3".
Обявлението заедно със заповедта са поставени за сведение на информационното табло за съобщения на партера в сградата на районната администрация на адрес: Бул. „Захари Стоянов“ № 15, както и на интернет страницата на СО – район „Люлин“: https://www.lyulin.bg/.

 

КМЕТ НА РАЙОН ЛЮЛИН:
ИНЖ. МИЛКО МЛАДЕНОВ

Заповед № РЛН23-РД09-253/05.07.2023 г. на кмета на СО – район „Люлин“

05.07.2023