Район „Люлин” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на терени, публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми съоръжения – модулни павилиони по типов проект


О Б Я В А


СО – район „Люлин”, на основание Решение № 124 от 25.02.2021 г. на Столичен общински съвет и Заповед № СОА21-РД09-432/18.03.2021 г. на кмета на Столична община в частта им за терени 1.1., 1.2, 1.4. и 1.6, обявява публично оповестен  конкурс за отдаване под наем за срок  от 5 години на терени, публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми съоръжения – модулни павилиони по типов проект, съгласно одобрени схеми на гл. архитект на Столична община, както следва:

1.1. Общински терен – ПИ с идентификатор по КККР № 68134.4361.88, находящ се в ж.к. ”Люлин” – бул. ”Захари Стоянов”, югоизточно от кръстовище с ул. ”Георги Дражев”, югозападно от бл. 328,  кв. 47б, м. “ж.к. "Люлин-3 м. р. ”. Павилион № 12, съгласно одобрена схема № 8 от гл. архитект на СО.

Обособена позиция № 8 – Павилион № 12 с площ 3 кв. м, начална месечна конкурсна цена – 30,00 лв./м2 за месец и специфично конкурсно условие – за дребни пакетирани хранителни стоки.

1.2. Общински терен – ПИ с идентификатор по КККР № 68134.4356.460, находящ се в ж.к. ”Люлин” –  бул. ”Проф. д-р Александър Станишев”, югоизточно от кръстовище с ул. ”Тодор Николов”, кв. 20, м. ”ж.к. "Люлин-2 м. р.”. Павилиони № 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, съгласно одобрена  схема № 2 от гл. архитект на СО.

Обособена позиция № 9 – Павилион № 1 с площ от 6 кв. м, начална месечна конкурсна цена – 20,00 лв./м2 за месец и специфично конкурсно условие – дребни пакетирани хранителни стоки.

Обособена позиция № 10 – Павилион № 2 с площ от 3 кв. м, начална месечна конкурсна цена – 20,00 лв./м2 за месец и специфично конкурсно условие – за продажба на вестници и списания.

Обособена позиция № 11 – Павилион № 3 с площ от 6 кв. м, начална месечна конкурсна цена – 20,00 лв./м2 за месец и специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани хранителни стоки.

Обособена позиция № 12 – Павилион № 4 с площ от 3 кв. м, начална месечна конкурсна цена – 20,00 лв./м2 за месец и специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани нехранителни стоки.

Обособена позиция № 13 – Павилион № 5 с площ от 3 кв. м, начална месечна конкурсна цена – 20,00 лв./м2 за месец и специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани нехранителни стоки.

Обособена позиция № 14 – Павилион № 6 с площ от 6 кв. м, начална месечна конкурсна цена – 20,00 лв./м2 за месец и специфично конкурсно условие – за продажба на цветя.

Обособена позиция № 15 – Павилион № 7 с площ от 3 кв. м, начална месечна конкурсна цена – 20,00 лв./м2 за месец и специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани хранителни стоки.

1.4. Общински терен – ПИ с идн. по КККР № 68134.4361.1, ж.к. “Люлин“, бул. “Добринова скала“, северно от кръстовище с ул. “Филиповско шосе“, кв. 20, на изток от бл. 464, кв. 4, м. ”Люлин-разширение, запад”. Павилион № 5, съгласно одобрена схема № 12 от гл. архитект на СО.

Обособена позиция № 23 – Павилион № 5 с площ от 6 кв. м, начална месечна конкурсна цена – 20,00 лв./м2 за месец и специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани хранителни стоки.

1.6. Общински терен – ПИ с идентификатор по КККР № 68134.4361.167, находящ се в ж.к. ”Люлин”, бул. ”Райко Даскалов” пред бл. 519, кв. 11, м. ”ж.к. Люлин – 5 м. р.”.  Павилиони № 13, 14, 15, 16, съгласно одобрена схема № 14 от гл. архитект на СО.

Обособена позиция № 27 – Павилион № 13 с площ от 6 кв. м, начална месечна конкурсна цена – 20,00 лв./м2 за месец и специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани хранителни стоки.
Обособена позиция № 28 – Павилион № 14 с площ от 6 кв. м, начална месечна конкурсна цена –  20,00 лв./м2 за месец и специфично конкурсно условие – за продажба на цветя.
Обособена позиция № 29 – Павилион № 15 с площ от 6 кв. м, начална месечна конкурсна цена – 20,00 лв./м2 за месец и специфично конкурсно условие – за продажба на вестници и списания.
Обособена позиция № 30 – Павилион № 16 с площ от 6 кв. м и начална месечна конкурсна цена – 20,00 лв./м2 за месец  и специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани нехранителни стоки.


1. Място на закупуване на конкурсната документация – СО – район „Люлин”, бул. ”Захари Стоянов” № 15, бл. 327, вх. Б, ет. 1 – каса.
2. Цена на конкурсната документация – 50 лв. с вкл. ДДС.
3. Срок за купуване на конкурсна документация и подаване на офертите, считано от 8:30 ч. на 09.02.2023 г. до 17:00 ч. на 09.03.2023 г. в „Център за административно обслужване“ на СО – район „Люлин“.
4. Гаранция за участие в публично оповестения конкурс – 200 (двеста) лв. Внася се по посочената в конкурсната документация банкова сметка на СО – район „Люлин“.
5. Дата на провеждане на конкурса на 10.03.2023 г. от 10:00 ч. в отдел РКТД на СО – район ”Люлин”.
6. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15 дни.
7. Обявата ще бъде публикувана в един национален ежедневник, в електронната страница на Столична община и на информационните табла в сградите на Столична община община и СО – район „Люлин“.
8. Адрес и телефон на организатора: гр. София, бул. ”Захари Стоянов” № 15, отдел РКТД, тел. 02/9237 234/286/.

 

КМЕТ НА СО – РАЙОН "ЛЮЛИН"
ИНЖ. МИЛКО МЛАДЕНОВ

 

09.02.2023