Район „Кремиковци“ обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на първи етаж от двуетажна сграда – публична общинска собственост, със специфично конкурсно условие: за друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от  Закона за общинската собственост, чл. 13, ал. 1, и ал. 4 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 1 и чл. 31, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на Столичен общински съвет, чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № СОА23-РД09-44/05.01.2023 г. на СО

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС


За отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, находящи се на територията на район „Кремиковци“, съгласно обявата публикувана на електронната страница на СО, в един национален ежедневник, както и на информационното табло в сградата на районната администрация, представляващ:
Първи етаж от двуетажна сграда с идентификатор 68134.8552.167.1 с обща застроена площ 135 кв. м, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-61/27.09.2010 г. на ИД на АГКК , находящ се на ул. „27“ , кв. "Враждебна", СО – район „Кремиковци“ – публична общинска собственост, сградата е актувана с АпОС 3690/13.04.2021 г., тя е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.8552.167 с площ от 4495 кв. м, актуван с АпОС 3689/21.04.2021 г., предназначението на сградата е за друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда.
Специфично конкурсно условие:  за друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда и начална конкурсна наемна цена в размер на 511,00 лв. без ДДС.

 

 

ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА:


1.    Върху наемната цена на обекта ще се начислява ДДС;
2.    Цена на конкурсната документация: 60 лв. с ДДС;
3.    Гаранция за участие в конкурса: 120 лв.
4.    Място за закупуване на конкурсната документация: Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 23.01.2023 г. до 24.02.2023 г., включително от 8:30 до 17:00 часа.
5.    Място и краен срок за подаване на офертите за участие (лично или чрез пълномощник): Център за административно и информационно обслужване – район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, всеки работен ден от 23.01.2023 г. до 24.02.2023 г., включително от 8:30 до 17:00 часа.
6.    Място, дата и час за провеждане на конкурса:
-    Район „Кремиковци“, кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267, вх. Б, ет. 1, на 27.02.2023 г. от  11:00 часа.
7.    Организатор на конкурса:
СО – район „Кремиковци“ – кв. „Ботунец“, п.к. 1870, ул. „Челопешко шосе“ № 267,тел. 02/994 52 81, e-mail:sokre@abv.bg

 

 

КМЕТ НА РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“:
                                                              /ЛИЛИЯ ДОНКОВА/

 

 

23.01.2023