Район „Красно село“ обявява конкурс за длъжността "главен счетоводител" към отдел „Финанси, счетоводство, регистрация и контрол на търговска дейност“

ОБЯВА

 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РКС23-РД09-625/08.08.2023 г. на кмета на район „Красно село“ – СО

ОБЯВЯВАМ  КОНКУРС

1. За длъжността "главен счетоводител" към отдел „Финанси, счетоводство, регистрация и контрол на търговска дейност“ в район “Красно село” – Столична община – 1 позиция

2. Минимални и специфични изисквания:

 • Образование – висше, степен – "бакалавър";
 • Област на висшето образование – Икономика, Счетоводство и Финанси;
 • Минимален професионален опит – 3 (три) години стаж по специалността, съгласно КДА;
 • Минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши;
 • Длъжностно ниво – 8 съгласно КДА;
 • Наименование на длъжностното ниво – експертно ниво 4.

3. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

 • Умение за ръководене на екип при решаване на административни задачи.
 • Познания в областта на местното самоуправление и на местната администрация, нормативни актове в областта на финансовата дейност, счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол и на тези, свързани с данъчното и осигурително законодателство, Закона за държавния служител, Закона за администрацията, Кодекса за социално осигуряване и др.
 • Компютърни умения – Word, Excel и специализирани софтуерни програми;
 • На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

4. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията и интервю.

5. Необходими документи за кандидатстване:

 • При подаване на документите по електронен път заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, трябва да са подписани от кандидатите с електронен подпис.
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 • Копие от други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
 • Други документи по преценка на кандидата.

6. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Ръководи, организира и осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазване на финансовата и платежната дисциплина, правилното оформяне на първичните и официалните счетоводни документи.

7. Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността, 780,00 лв.
Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Място и срок за подаване на документи:
Срок за подаване на документи от 09.08.2023 г. до 23.08.2023 г. вкл.;

Документите се подават:
8.1. лично или чрез пълномощник в 14-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на СО – район „Красно село“, гр. София, бул. "Цар Борис III" 124, деловодство, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа
или
8.2. на електронна поща office@krasnoselo.bg, a.panteleevska@krasnoselo.bg

9. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на район „Красно село“ – СО на информационното табло, както и на електронната страница на район „Красно село, с адрес www.krasnoselo.bg и на Администртивния регстър.

За информация телефон: 02/8951116 – отдел “Правно обслужване и човешки ресурси” – гл. експерт „Човешки ресурси“.

09.08.2023