Район „Красно село“ обявява конкурс за длъжността "началник-отдел" “Териториално планиране” (ТП), район “Красно село” – Столична община – 1 позиция

ОБЯВА
 

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РКС23-РД09-624/04.08.2023 г.

ОБЯВЯВАМ  КОНКУРС

1. За длъжността "началник-отдел" “Териториално планиране” (ТП), район “Красно село” – Столична община – 1 позиция.

2. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, степен – "бакалавър";
 • Област на висшето образование – Архитектура;
 • Минимален професионален опит – 3 (три) години стаж по специалността, съгласно КДА;
 • Минимален ранг за заемане на длъжността – III младши.

3. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

 • Умение за ръководене на екип при решаване на административни задачи.
 • Познания в областта на териториалното планиране, ЗУТ, ЗКИР, ЗУЕС, НПОРИМДЕРДТСО, ЗС, АПК и всички останали закони и подзаконови нормативни актове, свързани с териториално планиране и с изпълнение на задълженията.
 • Компютърни умения – Word, Excel и специализирани софтуерни програми.

4. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

5. Необходими документи, които трябва да представят кандидатите за участие в конкурса:

 • При подаване на документите по електронен път заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, трябва да са подписани от кандидатите с електронен подпис.
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
 • Копие от други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.);
 • Други документи по преценка на кандидата.

6.  Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

 • Ръководи оперативно и контролира дейността  на отдел „Териториално планиране”.
 • Провежда и контролира действията по устройство на територията за територията на район „Красно село” – Столична община в съответствие с действащото законодателство;
 • Ръководи и контролира взаимодействието с други отдели;
 • Ръководи и контролира взаимодействието със структури извън районната администрация, касаещи работата на отдел „Териториално планиране“.

7. Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността, 780,00 лв. Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация. Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

8. Място и срок за подаване на документи:

8.1. Срок за подаване на документи от 09.08.2023 г. до 23.08.2023 г. вкл.;

8.2. Документите се подават:

8.2.1. лично или чрез пълномощник в 14-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на СО – район „Красно село“, гр. София, бул. "Цар Борис III" 124, деловодство, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа или
8.2.2. на електронна поща office@krasnoselo.bg, a.panteleevska@krasnoselo.bg

9. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на район „Красно село“ – СО на информационното табло, както и на електронната страница на район „Красно село“, с адрес www.krasnoselo.bg и на Администртивния регстър.

За информации телефон: 02/8951116 – отдел “Правно обслужване и човешки ресурси” – гл. експерт „Човешки ресурси“.

09.08.2023