Район „Красна поляна” обявява свободно работно място за длъжността "юрисконсулт" в отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси” в район „Красна поляна”

OБЯВА

За длъжността "юрисконсулт" в отдел „Правно - нормативно обслужване и човешки ресурси” в район „Красна поляна” – Столична община

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността;

- образование – висше, степен - магистър;

- област на висшето образование – Социални, стопански и правни науки;

- специалност – право;

- удостоверение за юридическа правоспособност;

- минимален професионален опит – не се изисква;

Допълнителни умения и квалификации носещи предимство на кандидатите:

  • Закон за местно самоуправление и местна администрация;
  • Закон за общинската собственост;
  • Гражданско процесуален кодекс;
  • Административно процесуален кодекс;
  • Наказателно процесуален кодекс;
  • Закон за устройство на територията;
  • Закон за обществените поръчки и др.;
  • Компютърна грамотност: Microsoft-office

3. Необходими документи:

- заявление за кандидатстване за работа;

- копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен,    допълнителни квалификации, правоспособност;

 - автобиография. 

4.  Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Изготвя становища и справки по правни въпроси във връзка с дейността на администрацията; осъществява процесуално представителство ; участва при съставянето и  сключването на договори и дава мнение по законността им, като ги парафира, а при несъгласие прилага мотивирано мнение; задължително участва в периодичните оперативни заседания на ръководството на район “Красна поляна”, когато Главният юрисконсулт е възпрепятстван да вземе участие; осъществява прием на граждани и дава консултации по въпроси, засягащи дейността на общинската администрация. Осъществява контрол по изпълнението на наемните правоотношения и заплащане на задължениията на наемателите на общински обекти. Изготвя писмени становища, указания и разяснения във връзка с прилагането на ЗОП и ППЗОП. Изготвя проекти на договори за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, проекти на договори за отдаване под наем чрез конкурс на общински нежилищни имоти и др.

5.    Размер на основната заплата за длъжността: 1400 лв.

6.   Документите ще се приемат в деловодство на СО Район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25,  лично от всеки кандидат или чрез упълномощен представител, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.

За информация телефон: 02/9217212 – отдел „ПНОЧР”

10.05.2023