Район „Красна поляна” обявява конкурс за длъжността "началник-отдел" ”Образование, социални дейности, култура и спорт” в район „Красна поляна”

Столична община – район „Красна поляна”, гр. София, ул. „Освобождение” № 25, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и във връзка чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РКП24-РД56-75/13.02.2024 г.

OБЯВЯВА КОНКУРС

За длъжността "началник-отдел" ”Образование, социални дейности, култура и спорт” в район „Красна поляна” – Столична община.

1. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността, са:
- Образование – висше, степен – "бакалавър";
- Област на висшето образование – Социални, стопански и правни науки, хуманитарни и педагогически науки;
- Минимален ранг за заемане на длъжността: ІІІ младши;
- Професионален опит: 3 (три) години.
2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
- Закон за предучилищното и училищното образование, ППЗПУО, както и всички нормативни документи, свързани с него;
-  Закон за народните читалища, както и всички нормативни документи, свързани с тях;
- Закон за физическото възпитание и спорта,  както и всички нормативни документи, свързани с тях;
- Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, както и всички нормативни документи, свързани с него;
- Закон за административните нарушения и наказания;
- Закон за обществени поръчки;
- Наредби на Столична община;
- Да притежава познания за работа с компютър и да работи с Microsoft Оffice;
- на основание чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигане на равни резултати от проведената процедура.
3. Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
4. Необходими документи, които следва да представят кандидатите за участие в конкурса:
- Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3) към чл. 17 ал. 2 от НПКПМДСл – по образец;
- Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл – по образец;
- копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- копие от документите, удостоверяващи професионалния опит;
- автобиография.  
5. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Осъществява дейността на района в областта на просветата, образованието, културата,  спорта, младежките дейности и работата с неправителствените организации на територията на района. Ръководи работата на отдела при създаването на комплексни условия за провеждане на държавната политика в областта на предучилищното възпитание и образование, средното образование, читалищната дейност, културните изяви, спортни и младежки инициативи на територията на район ”Красна поляна”, социалните дейности. Ръководи и координира изготвянето на анализи, прогнози, програми, информации и документация. Извършване на контролна дейност. Консултации на граждани и родители. Организира и упражнява контрол върху  детски и учебни заведения на територията на района, контролира изпълнението на приема и задължителното обучение на ученици в общинските училища. Оказва съдействие и контрол по прилагане на ЗПУО (Закон за предучилищното и училищното образование), ППЗПУО. Прави проучвания и предложения до СО по планиране и оптимизиране на мрежата от детски  и учебни заведения.
6. Размер на основната заплата за длъжността: не по-малко от 1 800 лв. При определяне на основната месечна заплата на спечелилия кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и Вътрешните правила, прилагани в  районната администрация.
7. Документите ще се приемат в деловодството на СО – район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25 в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуването на обявата за конкурса лично от всеки кандидат или чрез упълномощен представител, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч.
Документите може да се подадат по електронен път, на е-поща hr@krasnapolyana.bg  като в този случай Заявлението и Декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При подаване на документите лично и чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидати ще получат длъжностна характеристика и информация за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.
8. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на СО – район „Красна поляна” на информационното табло, както и на електронната страница на район „Красна поляна”, с адрес: www.krasnapoliana.com.
9. За информация телефон: 02/9217212 и 02/9217225 – отдел ПНОЧР.


КМЕТ НА СО – РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА”:…………………………….....
                                                                             /Димитър Петров/

14.02.2024