Район „Искър“ обявява удължаване на срока за подаване на оферти за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, със специфично конкурсно условие – за фитнес зала

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ИСКЪР”


обявява удължаване на срока за подаване на оферти за публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – публична общинска собственост, който ще се проведе на 21.03.2023 г. от 11;00 ч. в сградата на район „Искър“, с административен адрес: бул. „Кръстю Пастухов” № 18

 

Нежилищен обект, обособена част от имот – публична общинска собственост, съгласно АОС № 1779/18.01.2016 г., представляваща помещение (фитнес зала) с площ 100,00 кв. м, находящ се в сутерена на част от сграда с идентификатор 68134.1500.2361.4, на 4. ОУ „Проф. Джон Атанасов“, с адрес на имота, гр. София, район „Искър“,  ж.к. „Дружба“ – I ч., ул. „Тирана“ № 12.

Началната месечна конкурсна цена е опредеделена от сертифициран оценител, сключил Рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО – 270,00 лв. (двеста и седемдесет лева) без ДДС или 2,70 лв./кв. м (два лева и седемдесет стотинки) без ДДС.

Специфично конкурсно условие – фитнес зала.

Място за закупуване на конкурсна документация: п.к. 1592, гр. София, бул. “Кръстю Пастухов“ № 18, СО – район “Искър“.

Срок за подаване на офертите: 15 дни от датата на публикуване на обявата за конкурса.

Документите за участие в конкурса могат да се закупят от 06.03.2023 г. до 20.03.2023 г. в деловодство на район “Искър”.

Цена на конкурсната документация – 150,00 (сто и петдесет лева) лв. с ДДС.

Гаранция за участие в конкурса – 150,00 (сто и петдесет лева) лв. с ДДС.

Оглед на обекта – всеки делничен ден  от 09:00 ч. до 12:30 ч. до 20.03.2023 г., като огледът се заявява 1 работен ден по-рано на посочените по-долу телефони за връзка. Краен срок за подаване на документи – до 17:00 ч. на 20.03.2023 г.

За допълнителна информация: тел. 979 07 03 / 979 07 12, Район „Искър”, бул. „Кр. Пастухов” 18.

06.03.2023