Район „Искър“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот, находящ се в сутерена на част от сграда с идентификатор 68134.1500.2361.4 на 4. ОУ„Проф. Джон Атанасов“, с адрес на имота: гр. София, район „Искър“, ж.к. „Дружба“ – I ч., ул. „Тирана“ № 12

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ИСКЪР”

обявява процедура за публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – публична общинска собственост, който ще се проведе на 01.03.2023 г. от 11:00 ч. в сградата на район „Искър“, с административен адрес: бул. „Кръстю Пастухов” № 18


Нежилищен обект, обособена част от имот – публична общинска собственост, съгласно АОС №1779/18.01.2016 г., представляваща помещение (фитнес зала) с площ 100,00 кв. м, находящ се в сутерена на част от сграда с идентификатор 68134.1500.2361.4 на 4. ОУ„Проф. Джон Атанасов “ с адрес на имота: гр. София, район „Искър“,  ж.к. „Дружба“ – I ч., ул. „Тирана“ № 12.

Началната месечна конкурсна цена е опредеделена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО – 270,00 лв. (двеста и седемдесет лева) без ДДС или 2,70 лв./кв. м (два лева и седемдесет стотинки) без ДДС.

Специфично конкурсно условие – фитнес зала.
Място за закупуване на конкурсна документация: п.к. 1592, гр. София, бул. “Кръстю Пастухов“ № 18, СО – район “Искър“.
Срок за подаване на офертите: 30 дни от датата на публикуване на обявата за конкурса.
В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на офертите да бъде продължен 15 дни. 

Документите за участие в конкурса могат да се закупят:
От 30.01.2023 г. до 28.02.2023 г. в деловодство на район “Искър”.
Цена на конкурсната документация – 150,00 лв. (сто и петдесет лева) с ДДС.
Гаранция за участие в конкурса – 150,00 лв. (сто и петдесет лева) с ДДС.
Оглед на обекта – всеки делничен ден от 09:00 ч. до 12:30 ч. до 28.02.2023 г., като огледът се заявява 1 работен ден по-рано на посочените по-долу телефони за връзка. Краен срок за подаване на документи – до 17:00 ч. на 28.02.2023 г.
За допълнителна информация: тел. 979 07 03 / 979 07 12.
Район „Искър”, бул. „Кръстю Пастухов” 18.

 

30.01.2023