Район „Искър“ обявява конкурс за длъжността „началник-отдел“ „Контрол по строителството“ в администрацията на Столична община – район „Искър“

ОБЯВЛЕНИЕ

Столична община – район „Искър“, със седалище и адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Кръстю Пастухов” № 18, на основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Заповед № РИС24-РД09-49/18.03.2024 г. на кмета на район „Искър“

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За 1 (една) щатна бройка от длъжността „началник-отдел“ в отдел „Контрол по строителството“ в администрацията на Столична община – район „Искър“;
Длъжностно ниво съгласно КДА: 7; „Ръководно ниво 7Б“.
1. Минимални и специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността "началник-отдел" „Контрол по строителството“:
а) да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;
б) да притежават минимална образователна степен – "магистър";
в) област на завършено висше образование – Технически науки; професионално направление – Архитектура, строителство и геодезия; професионална квалификация – "строителен инженер";
г) професионален опит: не по-малко от 3 години по специалността или придобит ІІІ младши ранг;
д) да притежават следните компетентности: Управленска компетентност; Работа в екип; Комуникативна компетентност; Ориентация към резултати; Фокус към клиента (вътрешен/външен); Професионална компетентност; Дигитална компетентност.
е) допълнителни изисквания и квалификации, носещи предимство:
● задълбочени познания в областта на местното самоуправление и местната администрация;
● отлични умения за работа с компютър;
● българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура (чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители).
2. Начин на провеждане на конкурса:
а) решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
б) интервю.
Тестът ще включва въпроси от областта на: Закон за устройство на територията (ЗУТ); Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР); Закон за устройството и застрояването на Столичната община (ЗУЗСО); Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА); Закон за държавния служител (ЗДСл); Правилниците и наредбите към горепосочените закони; Наредбите на Столичен общински съвет и други законови и подзаконови нормативни актове, съотносими към работата на район „Искър“.
3. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса, са:
а) Заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);
б) Декларация от лицето за неговото гражданство и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено от правото да заема длъжността, за която кандидатства (чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС);
в) копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации; ако дипломата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението да се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението да се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома може да не се прилага;
г) копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител, ако има такъв;
4. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в срок до 14 (четиринадесет) дни от публикуване на обявлението за конкурса, в деловодството на СО – район „Искър“, ж.к. „Дружба“, бул. „Кръстю Пастухов” № 18, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа. Документите може да се подават и по електронен път на адрес https://edelivery.egov.bg или изпратени на електронна поща delovodstvo@raioniskar.bg, като в този случай Заявлението за участие в конкурса и Декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При подаване на документите по електронен път информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и длъжностната характеристика ще се изпращат на кандидатите на посочения от тях e-mail. Телефон за контакт: 02/9790834 – Гергана Стефанова, гл. експерт ЧР.
5. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страница на района: www.raioniskar.bg (в раздел „Работа при нас“) или на информационното табло на входа на сградата на район „Искър“, ж.к. „Дружба“, бул. „Кръстю Пастухов” № 18.
6. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
● Организира, ръководи, планира, координира и контролира дейността на отдел „Контрол по строителството”;
● Изпълнява функциите на главен инженер на район „Искър“;
● Участва в заседанията на районната администрация, когато се решават въпросите по строителната политика на района, както и текущи проблеми, свързани с инженерната инфраструктура;
● Контрол на строителството на територията на район „Искър”;
● Извършва дейности по упражняването на контрол от страна на районната администрация по отношение на незаконното строителство, в т.ч.: проверки по сигнали и жалби (на място и по документи), извършване на констатации, съставяне на съответните документи (протоколи, актове, заповеди, предписания);
● Контролира дейността съгласно чл. 223 от ЗУТ и според предоставените му правомощия от Столичния общински съвет;
● Организира осъществяването на действията по изпълнението на подлежащи на изпълнение заповеди по чл. 57А от ЗУТ във връзка с премахване на преместваеми съоръжения.
7. Минимален размер на основната заплата за длъжността: 933 лева (Основният размер на заплатата се определя в зависимост от професионалния опит на служителя, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението).
Образци на Заявление за участие в конкурса и Декларация по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДС могат да се изтеглят и от: www.raioniskar.bg.ЯСЕН РУСЕВ
КМЕТ НА СО – РАЙОН „ИСКЪР“

20.03.2024