Район „Изгрев“ обявява конкурс за длъжността „началник-отдел“ „Хуманитарни дейности”

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и Заповед № РИВ22-РД09-182/21.11.2022 г. на кмета на CO – район „Изгрев”

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЗГРЕВ“

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ“

 

В отдел „Хуманитарни дейности” на CO – район „Изгрев”, с място на работа в София:

Щатни бройки, за които се обявява конкурса: 1

Правоотношение: Служебно правоотношение

1. Кратко описание на длъжността:
Ръководи, организира, координира и контролира дейността на отдел „Хуманитарни дейности“ и подпомага кмета при вземане на управленски решения и издаване на актове във връзка с осъществяване на просветната, културната, спортната и младежка дейност на територията на района. Ръководи работата на отдела при създаването на комплексни условия за провеждане на държавната политика в областта на предучилищното възпитание и образование, средното образование, читалищната дейност, културните изяви, спортната и младежка дейност на територията на CO – район „Изгрев“. Ръководи и координира изготвянето на анализи, прогнози, програми, информации и документация. Извършва контролна дейност. Консултации на граждани и родители. Участва в работата на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

2. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
• Минимална образователна степен – "магистър";
• Професионален опит – 4 години;
• Минимален ранг за заемане на длъжността – IV младши;
• Специалност, по която е придобито образованието – "Българска филология"; "Психология"; "Социални дейности"; "Педагогика".

3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика: владеене на един или два чужди езика е предимство.

4. Минимален размер на основната заплата: минимален 750 (седемстотин и петдесет) лева – максимален 2 000 (две хиляди) лева.

5. Начин на провеждане на конкурса по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от (НПКПМДСл): решаване на писмен тест и интервю.

6. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
• Заявление за участие в конкурса по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
• Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от лицето за неговото гражданство, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
• Копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
• Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит/придобит ранг.

Образци на Заявлението по чл. 17, ал. 2 и Декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл могат да се изтеглят от интернет страницата на CO – район „Изгрев“.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в срок до 06.12.2022 год. вкл. до 17:30 часа в отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в стая № 5 в сградата на CO – район „Изгрев” – гр. София, ул. ’’Атанас Далчев” № 12.

При подаване на документи кандидатите или техните пълномощници се запознават с пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, и им се предоставя длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.

Срокът за подаване на документите за участие е 14 дни след датата на публикуване на обявата или 06.12.2022 год. вкл. до 17:30 часа.

Мястото, на което ще се обявят списъците и всички съобщения във връзка с конкурса, е интернет страницата на CO – район „Изгрев“ и информационното табло на централния вход на сградата на районната администрация, гр. София, ул. „Атанас Далчев” № 12.

Лице за контакти: Лидия Бусарова, тел. 02/970-10-43.

23.11.2022