Район „Изгрев“ обявява конкурс за длъжността "началник-отдел" „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси”

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и Заповед № РИВ22-РД09-188/25.11.2022 г. на кмета на СО – район "Изгрев"

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН "ИЗГРЕВ"

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ"

​​​​​​​

В отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси” на СО – район „Изгрев”, с място на работа в гр. София

Щатни бройки, за които се обявява конкурса: 1

Правоотношение: Служебно правоотношение.

1.  Кратко описание на длъжността:

Ръководи, контролира, координира и организира дейността на отдела и подпомага кмета при вземане на управленски решения и издаване на актове във връзка с правното и нормативно обслужване на физически и юридически лица. Осъществява процесуално представителство на Столична община и на Столична община – район „Изгрев“. Подпомага кмета при управлението на човешките ресурси.

2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността и съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

 • Минимална образователна степен – "магистър";
 • Професионален опит – минимум 5 години;
 • Минимален ранг за заемане на длъжността – III младши;
 • Област на висше образование съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления – Социални, стопански и правни науки;
 • Професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления – Право;
 • Професионална квалификация – „Юрист“;
 • Специалност, по която е придобито образованието – „Право“ (с придобита юридическа правоспособност);
 • Компютърна грамотност;
 • Владеенето на един или два чужди езика, както и сертификати от допълнителни обучения са предимство.

3. Размер на основната заплата: минимален 770,00 (седемстотин и седемдесет) лева – максимален 2 700,00 (две хиляди и седемстотин) лева.

4. Начин на провеждане на конкурса по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от НПКПМДСл: решаване на писмен тест и интервю.

5. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурса по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определената длъжност;
 • Копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит/придобит ранг;
 • Копие на Удостоверение за юридическа правоспособност.

Образци на Заявлението по чл. 17, ал. 2 и Декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл могат да се изтеглят от интернет страницата на СО – район „Изгрев“.

Срокът за подаване на документите за участие е 14 дни след датата на публикуване на обявлението – или от 28.11.2022 г., 17:30 часа.

При подаване на документи кандидатите или техните пълномощници се запознават с пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове, и им се предоставя длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в срок до 17:30 ч. на 12.12.2022 год. в отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в стая № 5, в сградата на СО – район „Изгрев” – гр. София, ул. ”Атанас Далчев” № 12, етаж 1.

Мястото, на което ще се обявят списъците и всички съобщения във връзка с конкурса, е интернет страницата на СО – Район „Изгрев“ и информационното табло на централния вход на сградата на районната администрация, гр. София, ул. „Атанас Далчев” № 12, етаж 1.

Лице за контакти и информация: Емили Нинова, телефон: 02/970 10 43, електронна поща: eninova@so-izgrev.bg

Електронна поща за изпращане на документи от кандидатите: info@so-izgrev.bg

 

КМЕТ НА СО – РАЙОН „ИЗГРЕВ”
Д-Р ДЕЛЯН ГЕОРГИЕВ

28.11.2022