Район „Връбница” обявява конкурс като изменя срока за закупуване и подаване на документи, както и деня и часа за разглеждане и оценяване на предложенията в конкурса, обявен с обява от 20.01.2023 г. на район „Връбница“, за отдаване под наем на имот, частна общинска собственост, представляващ терен, находящ се в гр. София, ул. „Връх Манчо“

О Б Я В А

Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. „Б”, на основание чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 3 от  Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед  № СОА23-РД09-33/04.01.2023 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс като изменя срока за закупуване и подаване на документи, както и деня и часа за разглеждане и оценяване на предложенията в конкурса, обявен с обява от 20.01.2023 г. на район „Връбница“, за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ терен с площ от 3,54 кв. м, находящ се в гр. София, ул. „Връх Манчо“, пред бл. 3Б, вх. В, който е част от поземлен имот с идентификатор 68134.2824.2436, целият с площ от 10 092 кв. м, по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. София, район „Връбница“, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1954/14.03.2005 г.

Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.
Начална наемна цена – 18,00 (осемнадесет) лева за месец, без ДДС.
Специфично конкурсно условие – за поставяне на метална стълба пред търговски обект.
Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО, район „Връбница“, гр. София – 1229, бул. „Хан Кубрат“, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16:00 ч. на 02.03.2023 г.

Цена на конкурсната документация – 60,00 лв. (шестдесет) лева с включен ДДС.
Гаранция за участие в конкурс – 100,00 (сто) лева.

Срок за подаване на документи до 16:00 ч. на 09.03.2023 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.
Разглеждане и оценяване на предложенията на 10.03.2023 г. от 11:00 часа в сградата на район “Връбница”, стая № 402.
Телефон за връзка: 02/495-77-67.


КМЕТ НА
СО – РАЙОН „ВРЪБНИЦА”
МЛАДЕН МЛАДЕНОВ

 

23.02.2023