Район „Връбница” обявява конкурс като изменя срока за подаване на документи, както и деня и часа за разглеждане и оценяване на предложенията в конкурса (обява от 12.12.2022 г. на район „Връбница“ за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост), с условие: за логопедичен кабинет

О Б Я В А

Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. „Б”, на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 1 от  Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед  № СОА22-РД-09-2542/23.11.2022 г. на кмета на Столична община обявява конкурс като изменя срока за подаване на документи, както и деня и часа за разглеждане и оценяване на предложенията в конкурса, обявен с обява от 12.12.2022 г., на район „Връбница“, както следва:
Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващо помещение със застроена площ от 15,70 кв. м, на партерния етаж – Ниво I, в самостоятелен обект в сграда с идентификатор 49206.2633.1055.1 – за деловодна и административна дейност – Столична община – кметство с. Мрамор“, със застроена плащ от 278 кв. м, разположен в сграда с идентификатор 49026.2533.1055.1  по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Мрамор, район „Връбница“, одобрени със Заповед № РД-18-38/15.07.2011 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, разположена в урегулиран поземлен имот XIV – „за кметство, културен дом, поща и озеленяване“, кв. 30 по действащия регулационен план м. „с. Мрамор“, с административен адрес: с. Мрамор, ул. „Васил Левски“ № 19, актуван с Акт за публична общинска собственост № 3685/14.07.2021 г. на СО – район „Връбница, вписан в Служба по вписванията – гр. София на 08.09.2021 г.

Срок за отдаване под наем –5 (пет) години.
Специфично конкурсно условие – за логопедичен кабинет.
Начална наемна цена – 70,70 (седемдесет лв. и седемдесет ст.) лева за месец без  ДДС, определена от лицензиран експерт оценител, сключил рамков договор със Столична община.
Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16:00 ч. до 26.01.2023 г.
Цена на конкурсната документация е 60,00 лв. (шестдесет лева) с включен ДДС.
Гаранция за участие в конкурс 100,00 (сто лева) с вкл. ДДС.

Срок за подаване на документи до 16:00 ч. на 27.01.2023 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.
Разглеждане и оценяване на предложенията на 30.01.2023  г. от 15:00 часа в сградата на район “Връбница”, стая № 402. Телефон за връзка: 02/495-77-47.


КМЕТ НА
СО – РАЙОН „ВРЪБНИЦА”
МЛАДЕН МЛАДЕНОВ

 

 

17.01.2023