Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващо помещение – магазин № 7, със специфично конкурсно условие – за стопанска дейност

 

 

О Б Я В А

 

 

Столична община – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 13 от Наредбата за общинската собственост, чл. 30, ал. 1 от  Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и Заповед  № СОА23-РД-09-43/05.01.2023 г. на кмета на Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващо помещение – магазин № 7,  със застроена площ от 99,03 кв. м, находящ се в бл. 104/3 (строителен номер 3),  вх. В, ж.к. „Обеля - 1“ – разположен в сграда с идентификатор 68134.2818.4494.2, по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. София, район „Връбница“, одобрен със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, актуван с Акт за частна общинска собственост № 688/14.03.1997 г., вписан в Служба по вписванията – гр. София на 23.06.2006 г.

Срок за отдаване под наем –  5 (пет0 години.
Специфично конкурсно условие – за стопанска дейност.
Начална наемна цена – 248,00 (двеста четиридесет и осем) лева за месец, без ДДС, определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община, съгласно Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на СО.
Закупуването на конкурсната документация ще се извършва в сградата на СО – район „Връбница”, бул. „Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, стая 104 до 16:00 ч. до 17.02.2023 г.
Цена на конкурсната документация е 60,00 лв. (шестдесет лева) с включен ДДС.
Гаранция за участие в конкурс: 100,00 лв. (сто лева).
Срок за подаване на документи до 16:00 ч. на 24.02.2023 г. в сградата на район „Връбница”, стая № 102.
Разглеждане и оценяване на предложенията на 27.02.2023 г. от 11:00 часа в сградата на район “Връбница”, стая № 402. Телефон за връзка: 02/495-77-47.

КМЕТ НА
СО – РАЙОН „ВРЪБНИЦА”
МЛАДЕН МЛАДЕНОВ

 

 

24.01.2023