Район „Връбница“ обявява конкурс за длъжността "младши експерт" в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“, служебно правоотношение

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН "ВРЪБНИЦА"

София, 1229, бул. "Хан Кубрат", бл. 328, вх. Б
тел. 02 495 77 41, факс: 02 934 6654, e-mail: info@vrabnitsa.bg, www.vrabnitsa.bg


О Б Я В Л Е Н И Е

СО – район "Връбница", гр. София, бул. "Хан Кубрат", бл. 328, вх. Б, на основание
чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл., чл. 14 от НПКПМДС и Заповед на кмета на СО – р-н "Връбница"
№ РВР23-РД91-29/19.06.2023 г.


Относно: Обявяване на конкурс за държавни служители

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители


ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за следната длъжност в Столична община, район „Връбница“:

1. "Младши експерт" в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност“, служебно правоотношение;
-образование: висше – "бакалавър";
-професионален опит – не се изисква;
-ранг – V младши;
-размер на основната заплата – 780 – 1 600 лв.

Други изисквания: Няма.
Опит в администрацията ще е предимство.

Кратко описание по длъжностна характеристика:
Събира и систематизира информация, обработва база данни, проучва и обобщава различни практики и алтернативни решения при подпомагане на дейността на по-високите длъжностни нива, осъществява дейности по административното обслужване, отнасящи се до функциите, изпълнявани от отдел ПОКТДС.

Кандидатите следва да отговарят на изискванията, отразени в длъжностната характеристика.

Начинът за провеждане на конкурса за длъжността е писмена разработка и интервю с кандидатите, чийто резултат от писмената разработка е над минималния.

За подготовка за писмената разработка е необходимо да се познават следните нормативни документи: ЗУЕС, ЗА, ЗМСМА, АПК, ЗАНН, ЗЗЛД, ЗДОИ, СК, ДОПК, ЗДСл, както и подзаконовите им нормативни актове и други нормативни документи, касаещи осъществяването на дейностите в отдел ПОКТДС.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса, са:
1. Заявление по образец;
2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
5. Автобиография.

Документите следва да бъдат представени от кандидатите в срок от 14 календарни дни от деня, следващ датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в СО, район „Връбница“, бул. „Хан Кубрат“, бл. 328, вх. Б, стая № 102 (деловодство). Документите се подават от кандидатите лично или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен път, на ел. поща delovodstvo@vrabnitsa.bg, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с личен електронен подпис.
 
Списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на интернет страницата на администрациятаhttp://www.vrabnitsa.bg и на информационното табло в сградата на СО – район „Връбница“, бул. „Хан Кубрат“, бл. 328, вх. Б.

Съгласно чл. 18, ал. 1 от НПКПМДС при подаване на заявленията кандидатите да се уведомяват от служителите в деловодството за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове. На кандидатите задължително да се предоставя длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.                    


МЛАДЕН МЛАДЕНОВ
КМЕТ НА РАЙОН „ВРЪБНИЦА” – СО

12.07.2023