Район „Връбница“ обявява конкурс за длъжността "главен юрисконсулт" в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност", служебно правоотношение

О Б Я В Л Е Н И Е

СО – район “Връбница, гр. София, бул. “Хан Кубрат”, бл. 328, вх. Б, на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл., чл. 14 от НПКПМДС и Заповед на кмета на СО – р-н  “Връбница” № РВР23-РД56-124/09.05.2023 г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

за следната длъжност в Столична община, район „Връбница“

1. "Главен юрисконсулт" в отдел „Правно обслужване, контрол на търговската дейност и сигурност", служебно правоотношение

- образование: висше – "магистър";
- професионален опит – минимум 3 години;
- ранг – IV младши;
- размер на основната заплата – 780 – 1850 лв.

Допълнителни изисквания:
Юридическа правоспособност.

Кратко описание по длъжностна характеристика
Осъществяване на процесуално представителство на Столична община, изразяване на становища, разработване на предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на районната администрация.

Кандидатите следва да отговарят на изискванията, отразени в длъжностната характеристика.

Начинът за провеждане на конкурса за длъжността е писмена разработка и интервю с кандидатите, чийто резултат от писмената разработка е над минималния.
За подготовка на изпита е необходимо да се познават следните нормативни документи: ЗА, ЗМСМА, ЗОП, АПК, ЗАНН, ЗЗЛД, ЗДОИ, СК, ДОПК, ЗДСл, КТ, подзаконовите им нормативни актове, Наредби и Правилници на СОС, цялостната нормативна уредба, уреждаща административноправните, гражданскоправните и наказателноправните отношения.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса, са:

1. Заявление по образец;
2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
5. Автобиография.

Документите следва да бъдат представени от кандидатите в срок от 14 календарни дни от деня, следващ датата на публикуване на обявата за провеждане на конкурса в СО, район „Връбница“, бул. „Хан Кубрат“, бл. 328, стая № 102 (деловодство). Документите се подават от кандидатите лично или чрез пълномощник. Документите може да се подават и по електронен път, на ел. поща delovodstvo@vrabnitsa.bg , като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с личен електронен подпис.

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса да се обявят на интернет страницата на администрацията – http://www.vrabnitsa.bg и на информационното табло в сградата на СО, район „Връбница“, бул. „Хан Кубрат“, бл. 328, вх. Б.

Съгласно чл. 18, ал. 1 от НПКПМДС – При подаване на заявленията кандидатите да се уведомяват от служителите в деловодството за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител и в други нормативни актове. На кандидатите задължително да се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Телефон за контакт: 02/495 77 16 – Вера Даскалова.

 

МЛАДЕН МЛАДЕНОВ
КМЕТ НА РАЙОН „ВРЪБНИЦА” – СО

 

 

 

16.05.2023