Район „Витоша” обявява конкурс за длъжността "главен експерт” в отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт и логистика” (ОСДКСЛ) на СО – район „Витоша”

 СО – РАЙОН “ВИТОША”


1618, гр. София, ул. “Слънце” № 2          www.raionvitosha.eu           тел. 028187914, факс 028562960

 

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
                                                


 

СО – РАЙОН “ВИТОША”, със седалище и адрес: гр. София, ул. "Слънце" № 2, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РВТ23-РД15-242 от 12.10.2023 г. на кмета на СО – Ррйон „Витоша”, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

І. Конкурсът се обявява за длъжността „главен експерт” в отдел „Образование,  социални дейности, култура, спорт и логистика” (ОСДКСЛ) на СО – район „Витоша”.

ІІ. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1. Минимална степен на завършено образование: висше – "бакалавър".
2. Област на висше образование: Педагогически науки.
3. Професионално направление: Педагогика.
4. Минимален професионален опит: 2 години или придобит ранг – IV младши.
5. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите – компютърни умения MS Office (Word, Excel), Internet, деловодна система Акстър, организационна и комуникационна компетентност.

ІІІ. Начинът на провеждане на конкурса е чрез решаване на тест и интервю.

ІV. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл);
2. Декларация по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДСл;
3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
5. Документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации (при наличие на такива).

V. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени лично от кандидатите или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 10-дневен срок от публикуване на обявлението, на адрес СО – район “Витоша”– гр. София, кв. "Павлово", ул. “Слънце” № 2, ет. 2, стая № 24, от 9:30 до 16:00 часа. Телефон за информация: 02/818 79 24.

VІ. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло във фоайето на  СО – район “Витоша”: гр. София, ул. “Слънце” № 2, и на електронната страница на район „Витоша“.

VІІ. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Извършва дейности, инициира и организира изяви в областта на образованието, културата, спорта и социалните дейности. Извършва дейности, породени от реализирането на европейски проекти, както и програми и проекти на Столична община. Извършва изпълнителска дейност, специализирана в посочените области за територията на район “Витоша”.
    
VІІІ.
Размер на основната заплата за заемане на длъжността в законоустановените граници – не по-малка от 780 лв.

 
Заповед № РВТ23-РД15-242/12.10.2023 г. на кмета на СО – район „Витоша”

За КМЕТ НА РАЙОН “ВИТОША”...........................
Заповед № РВТ23-РД15-203/25.09.2023 г.
                                             БОРИСЛАВ ТОМИРКОВ

13.10.2023