Район "Слатина" обявява конкурс за длъжността "юрисконсулт" – 1 щатна бройка, в отдел „Правно-нормативно обслужване”

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Столична община – район „Слатина”

 

 

на основание чл. 10а от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и Заповед № РСЛ23-РД09-159/24.03.2023 г. на кмета на СО – район „Слатина”

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността  „ЮРИСКОНСУЛТ” – 1 щатна бройка,
в отдел  „Правно-нормативно обслужване”

Длъжностно ниво: 11, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 7 съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, вид правоотношение – служебно.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
Образование – висше, степен „магистър”; професионален опит – не се изисква;

Допълнителни изисквания и квалификации:
Област на висшето образование – Социални, стопански и правни науки, направление – Право, квалификация “юрист” с придобита юридическа правоспособност.

Познания в областта на местното самоуправление и местната администрация, познаване  на нормативните документи – закони, постановления, наредби, правилници и др., отнасящи се до професионалната област на длъжността.

Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
До интервю се допускат само кандидати, решили успешно теста.

Необходими документи, които следва да се представят от кандидатите за участие в конкурсите:

  • Заявление за участие в конкурса (Приложение № 3) към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
  • декларация по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДСл.;
  • Автобиография;
  • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
  •  Копие от удостоверение за юридическа правоспособност;
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, ако има такъв.

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Осъществява дейности във връзка с правното обслужване на районната администрация, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността на администрацията, изготвя проекти на договори, заповеди и др. актове, осъществява процесуално представителство на район „Слатина“.

Минимален размер на основната месечна  заплата: 780 лв.
Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени в 10-дневен срок от датата на публикуване на обявата до 17:00 часа на последния ден от срока, на адрес: гр. София, бул. ”Шипченски проход” № 67, в деловодството на СО – район “Слатина”, лично от кандидатите или от упълномощен техен представител, или  на e-mail: info@so-slatina.org.

При подаване на документите по електронен път заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, трябва да са подписани от кандидатите с електронен подпис.

При електронно подаване на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.

При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл.

При подаване на документите по електронен път длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, се изпращат на кандидатите на посочения от тях e-mail.

Телефон за контакт: 02/ 8709273 – „Човешки ресурси”.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло в партера на сградата на СО – район “Слатина” и на интернет сайта на р-н “Слатина” на адрес: https//so-slatina.org>Администрация>Кариери.

 

 

 

ГЕОРГИ ИЛИЕВ
​​​​​​​КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”

27.03.2023