Район "Слатина" обявява конкурс за длъжността "главен експерт" – 1 щатна бройка, в отдел „Административно и информационно обслужване, ГРАО”

О Б Я В Л Е Н И Е
Столична община – район „Слатина”

на основание чл. 10а от Закона за държавния служител (ЗДСл), във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и Заповед № РСЛ23-РД09-335./27.06.2023 г. на кмета на СО – район „Слатина”

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” – 1 щатна бройка
в отдел  „Административно и информационно обслужване, ГРАО”


Длъжностно ниво: 9
Наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 5
съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията
Вид правоотношение – служебно.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
Образование – висше, степен „бакалавър”; професионален опит – минимум 2 (две) години или ранг Ⅳ младши.  
Допълнителни изисквания и квалификации:
Област на висшето образование – Социални, стопански и правни науки
​​​​​​​Професионално направление – Администрация и управление
Познания в областта на местното самоуправление и местната администрация, познаване  на нормативните документи – закони, постановления, наредби, правилници и др., отнасящи се до професионалната област на длъжността.
Български граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.
До интервю се допускат само кандидати, решили успешно теста.
Необходими документи, които следва да се представят от кандидатите за участие в конкурсите:
- Заявление за участие в конкурса (Приложение № 3) към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- Декларация по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДСл;
- Автобиография;
- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации, ако има такива; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Създаване и поддържане на регистри по гражданско състояние, електронен регистър на населението, класификатор на настоящите и постоянни адреси, информационно и административно обслужване на физически и юридически лица.

Основна месечна  заплата: от 780 лв. до 1 800 лв.
Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени в 10-дневен срок от датата на публикуване на обявата до 17:00 часа на последния ден от срока, на адрес: Гр. София, бул. ”Шипченски проход” № 67, в деловодството на СО – район “Слатина”, лично от кандидатите или от упълномощен техен представител, или на e-mail:  info@so-slatina.org.
При подаване на документите по електронен път заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл трябва да са подписани от кандидатите с електронен подпис.
При електронно подаване на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.
При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл.
При подаване на документите по електронен път, длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл се изпращат на кандидатите на посочения от тях e-mail.

Телефон за контакт: 02/ 8709273 – „Човешки ресурси”.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло в партера на сградата на СО – район “Слатина” и на интернет сайта на р-н “Слатина”, на адрес: https//so-slatina.org>Администрация>Кариери.


ГЕОРГИ ИЛИЕВ
КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”

28.06.2023